Модифікація державної політики збереження національної ідентичності закордонних українців

Автор(и)

  • Людмила Мазука Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2996-0318

Ключові слова:

закордонні українці, національна ідентичність, інтеграція, асиміляція, державна політика

Анотація

Закордонні українці (українська діаспора, автохтонні українці, українці, що мають статус „закордонний українець”, трудові та освітні мігранти та члени їхніх сімей) є важливим демографічним, інтелектуальним, соціально-культурним та інформаційним ресурсом країни. Тектонічні зсуви, які відбуваються останнім часом, особливо після початку війни Росії проти України у 2014 році, призводять до значних змін у процесі формування складу та структури закордонного українства не тільки як етнічного, але й національно-громадянського феномену. Зважаючи на те, що в умовах повномасштабного наступу РФ на Україну мільйони українців змушені були виїхати за кордон, інтегруючись у суспільства країн перебування, існує загроза їх асиміляції, а відтак втрати української національної ідентичності.

Новітні тенденції суттєвого збільшення кількості тимчасово переміщених осіб з України (йдеться про мільйони громадян та осіб без громадянства) та ймовірного переходу частини з них у категорію закордонного українства потребують серйозного переосмислення шляхів і механізмів збереження їх національної ідентичності. Важливим є і врахування правильного підходу у поєднанні етнічного та національно-громадянського в процесі вдосконалення державної політики щодо закордонного українства.

Необхідне глибоке та системне переосмислення основних підходів та завдань взаємодії із закордонним українством та вироблення оптимального балансу між етнічним і національно-громадянським у процесі недопущення асиміляції українців за кордоном та збереження їх сталого зв’язку з Україною.

У статті аналізуються основні чинники, що впливають на формування української ідентичності, процеси, які можуть призвести до асиміляції, а також визначаються новітні тенденції, проблеми та пропонуються шляхи вирішення питань, пов’язаних зі збереженням національної ідентичності закордонних українців.

Посилання

Українська громада в країнах світу. URL: https://mfa.gov.ua/dvostoronnye-spivrobitnictvo/zakordonni-ukrayinci/ukrayinska-gromada-v-krayinah-svitu (дата звернення: 16.09.2022).

Понад дев’ять мільйонів українців залишили країну від початку війни – ООН. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3528538-ponad-devat-miljoniv-ukrainciv-pokinuli-krainu-vid-pocatku-vijni-oon.html (дата звернення: 16.09.2022).

Коваленко О. В яких країнах українці шукають притулок від війни? Розбираємо детально. URL: https://ukrainian.voanews.com/a/de-ukraiinci-shukaiiut-prytulok-vid-viiny-za-kodonom/6615534.html (дата звернення: 16.09.2022).

Ukraine immigration measures: Key figures. URL: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/ukraine-measures/key-figures.html (дата звернення: 16.09.2022).

Українські біженці: настрої та оцінки (березень 2022 р.). URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/ukrainski-bizhentsi-nastroi-ta-otsinky (дата звернення: 16.09.2022).

Лібанова Е. До 90% українців планують повернутися, але плани можуть змінюватися. URL: https://minfin.com.ua/ua/2022/05/06/84908432/ (дата звернення: 16.09.2022).

Енциклопедія української діяспори (ЕУД). URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0003546 (дата звернення: 16.09.2022).

„Про закордонних українців”. Закон за станом на 06.06.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1582-15#Text (дата звернення: 16.09.2022).

Котигоренко В. О., Панчук М. І. Проблеми термінології законодавства, що регулює етнонаціональні відносини в Україні. Український соціум. 2020. № 1. С. 9–40.

Позняк О. Проблеми взаємодії держави з українською діаспорою. Українські громади за кордоном: нові точки відліку : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 22 квітня 2021 р. Львів, 2021. 158 с. URL: https://miok.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/ (дата звернення: 16.09.2022).

Чолій Є. Українська діаспора є передусім українською, а не тільки іноземною. URL: https://zaxid.net/ukrayinska_dispora_ye_peredusim_ukrayinskoyu_a_ne_tilki_inozemnoyu_n1515842 (дата звернення: 16.09.2022).

Чернова К. О. Етнокультурна ідентичність національної діаспори. URL: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2006/07/87-93__no-3-4__vol-14__2006__UKR.pdf (дата звернення: 16.09.2022).

Угорщина: Українська громада, діаспора та міграція. URL: https:// hungary.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/275 ukrajinci-v-ugorshhini (дата звернення: 16.09.2022).

Ключковська І., П’ятковська О., Марусик Ю. та ін. Українці Туреччини: суспільство, ідентичність, майбутнє. Результати дослідження. URL: https://miok.lviv.ua/wp-content/uploads/2022/04/Ukrainians_in_Turkey_Research_Ukr_lang.pdf (дата звернення: 16.09.2022).

Ключковська І., П’ятковська О., Марусик Ю. та ін. Українці Південно-Африканської Республіки: суспільство, ідентичність, майбутнє. Результати дослідження. URL: http://miok.lviv.ua/?p=18869 (дата звернення: 16.09.2022).

Колодний А. М. Історіософія релігії : монографія. Київ, 2013. 386 с.

Мотрук С. Українська громада в Чехії як історичний та соціальний феномен. Українські громади за кордоном: нові точки відліку. URL: https://miok.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/05/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%A2%D0%B5%D0%B7-2021.pdf (дата звернення: 16.09.2022).

Статут Української Всесвітньої Координаційної Ради. Українська Всесвітня Координаційна Рада (УВКР). URL: https://web.archive.org/web/20181005045630/http://www.uvkr.org/statut (дата звернення: 16.09.2022).

Український Конгресовий комітет Америки звернувся до Байдена через загрози безпеці України. Радіо Свобода. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukrayintsi-diaspora-bezpeka-bayden/31638741.html (дата звернення: 16.09.2022).

Біловус Л. І. Українськомовна періодика української діаспори США у збереженні національної ідентичності (1991–2017 рр.) : дис. … д. і. н. : 07.00.01 – історія України. URL: https://tnpu.edu.ua/naukova-robota/docaments-download/d-58-053-04/Dis_Bilovus.pdf (дата звернення: 16.09.2022).

Мелеганич Г. І. Комунікації та ЗМІ українців у Чеській Республіці. URL: https://miok.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/05/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-%D0%A2%D0%B5%D0%B7-2021.pdf (дата звернення: 16.09.2022).

Спілка Освітян Української Діаспори. Відкритий лист. URL: https://www.facebook.com/UnionofUkrainianEducatorsAbroad/posts/619712442137540?__tn__=-R (дата звернення: 16.09.2022).

СКУ закликав створити міжвідомчу комісію щодо підтримки українських шкіл за кордоном. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3340571-sku-zaklikav-stvoriti-mizvidomcu-komisiu-sodo-pidtrimki-ukrainskih-skil-za-kordonom.html (дата звернення: 16.09.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23

Як цитувати

Мазука, Л. (2022). Модифікація державної політики збереження національної ідентичності закордонних українців. Політичні дослідження / Political Studies, (2 (4).), 160–179. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/269232

Номер

Розділ

Етнополітологія та етнодержавознавство