Про журнал

Науковий журнал „Політичні дослідження” публікує результати теоретичних та науково-практичних досліджень у галузі соціальних та поведінкових наук (05), передусім – зі спеціальності 052 „Політологія”. Всіляко підтримується публікація матеріалів міждисциплінарного характеру, зокрема – пов’язаних з галуззю знань „Гуманітарні науки” (03).

Видається з квітня 2021 року. Виходить двічі на рік.

Тематичне спрямування журналу представлене такими рубриками:

 • Теорія та історія політичної науки. Теоретико-методологічні засади політичної науки. Політична філософія.
 • Політичні інститути та процеси. Політична соціологія.
 • Політична культура та ідеологія. Політична психологія.
 • Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку. Основи національної безпеки держави.
 • Етнополітологія та етнодержавознавство.

До розгляду й публікації приймаються рукописи статей науковців, аспірантів та здобувачів наукових ступенів, написані українською мовою (з анотацією українською та англійською мовами), які раніше не публікувалися та не були передані для публікації в інші видання (у тому числі – електронні).

Автори рукописів та редакція журналу керуються нормами чинного українського правопису.

Усі рукописи статей проходять такі етапи:

 1. Реєстрація рукопису (датою реєстрації є день отримання електронної версії рукопису у форматі редактора Microsoft Word, визначеному вимогами до оформлення тексту рукопису статті).
 2. Визначення дотримання принципів академічної доброчесності (зокрема – перевірка на наявність у тексті рукопису запозичень опублікованих раніше текстів без посилання на джерело – перевірка на наявність плагіату за допомогою вільнодоступних програм). За наявності плагіату – рукопис статті відхиляється.
 3. Перевірка на відповідність вимогам до публікацій в журналі „Політичні дослідження”, зокрема, на наявність основних елементів, необхідних для публікації статті у фаховому виданні.
 4. У разі позитивного результату перевірки рукопису присвоюється „код рукопису статті”. В разі негативного – рукопис повертається автору для доопрацювання (згідно з вимогами до рукописів, які подаються для публікації у науковому журналі „Політичні дослідження”).
 5. Організація рецензування рукопису статті.
 6. За наявності позитивної рецензії рукопис підлягає науковому та літературному редагуванню.
 7. Остаточне погодження з автором тексту статті (з використанням „Таблиці коректури”).
 8. Розгляд питання щодо публікації статті на засіданні редакційної колегії та прийняття відповідного рішення.
 9. Рекомендація до друку вченою радою Інституту.
 10. Протягом п’яти робочих днів після рекомендації вченою радою Інституту черговий номер журналу передається до друку.

Порядок рецензування

 1. Усі рукописи статей підлягають подвійному „сліпому” рецензуванню. Рецензентам не повідомляється прізвище автора, авторам – не повідомляється прізвище рецензента.
 2. Рецензентом рукопису статті може бути член групи рецензентів журналу „Політичні дослідження” або член редакційної колегії видання. За необхідності, редакцією залучаються інші експерти з-поміж авторитетних вітчизняних чи закордонних науковців.
 3. Взаємодія між рецензентами та авторами рукописів статей забезпечується редакцією. Листування здійснюється в електронній формі з використанням адреси електронної пошти редакції або відповідального редактора.
 4. Рецензент у своєму висновку щодо публікації статті може спиратися на думки залучених ним експертів.
 5. Результатом рецензування є оцінка рукопису, рекомендація та висновок рецензента.
 6. У разі негативної рецензії за рішенням відповідального редактора рукопис статті може бути відхилений або надісланий для додаткового рецензування іншому рецензенту.
 7. У разі наявності двох негативних рецензій рукопис відхиляється без додаткового розгляду.
 8. За наявності негативної та позитивної рецензій рукопис надсилається на рецензування третьому рецензенту. За результатами рецензування головний редактор приймає рішення про доцільність розгляду цього рукопису на засіданні редакційної колегії.
 9. Рішення редакційної колегії про можливість публікації статті є остаточним. Процедура апеляції рішення редакційної колегії не передбачена.