Про журнал

Засновник видання – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Журнал „Політичні дослідження” публікує результати теоретичних та науково-практичних досліджень у галузі соціальних та поведінкових наук (05), передусім – зі спеціальності 052 „Політологія”. Всіляко підтримується публікація матеріалів міждисциплінарного характеру.

ISSN 2786-4774 (Print)  2786-4782 (Online)

Видається з квітня 2021 року. Виходить двічі на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 24573-14513Р від 25.09.2020 р. Ідентифікатор медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа R30-1222. (Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 31.08.2023 р. № 792).

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б") за спеціальністю 052 — „політологія” (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.04.2022 р. № 320).

Журнал індексується у міжнародній наукометричній базі даних Index Copernicus  та у європейській системі індексації та реферування академічних журналів з гуманітарних та соціальних наук ERIH PLUS.

Журнал внесено до каталогу DOAJ. Видавець підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу BOAI.

Статті публікуються на безоплатній та безгонорарній основі.

Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license.

 Політика відкритого доступу

Журнал практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Видання розміщується на платформі „Наукова періодика України” з використанням відкритого доступу Open Journal Systems (OJS), у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського НАН України та в Національному репозитарії академічних текстів.

Здійснюється обов’язкове розсилання періодичного видання відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року №608 „Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів”. 

 Тематичне спрямування журналу представлене такими рубриками:

 • Теорія та історія політичної науки. Теоретико-методологічні засади політичної науки. Політична філософія.
 • Політичні інститути та процеси. Політична соціологія.
 • Політична культура та ідеологія. Політична психологія.
 • Проблеми світового політичного розвитку. Основи національної безпеки держави.
 • Етнополітологія та етнодержавознавство.

До розгляду й публікації приймаються рукописи статей науковців, аспірантів та здобувачів наукових ступенів, написані українською мовою (з анотацією українською та англійською мовами), які раніше не публікувалися та не були передані для публікації в інші видання (у тому числі – електронні).

Авторскі права

За авторами зберігаються авторскі права без обмежень. Передрук можливий за умови посилання на автора і видання.

Етична політика

Редакційна політика журналу „Політичні дослідження” спрямована на дотримання принципів доброчесності та етичних норм, прийнятих міжнародною науковою спільнотою. Діяльність редакційної колегії спирається на рекомендації Комітету з видавничої етики (Committee on Publication Ethics: http://publicationethics.org), а також на досвід авторитетних вітчизняних та зарубіжних видавництв, періодичних та продовжуваних видань.

Важливою умовою прийняття рукопису статті до друку є наявність результатів нових оригінальних наукових досліджень, які раніше не публікувалися. 

Редакцією здійснюється перевірка на наявність запозичень без посилання на першоджерело з використанням програми "Unicheck".

Журнал дозволяє авторам зберігати авторські права без обмежень. Передрук опублікованих у журналі статей можливий за умови посилання на автора і видання.

Усі рукописи статей проходять такі етапи:

 1. Реєстрація рукопису (датою реєстрації є день отримання редакцією електронної версії рукопису).
 2. Визначення дотримання принципів академічної доброчесності (зокрема – перевірка на наявність у тексті рукопису запозичень опублікованих раніше текстів без посилання на джерело – перевірка на наявність плагіату за допомогою програми Unicheck). За наявності плагіату – рукопис статті відхиляється.
 3. Перевірка на відповідність вимогам до публікацій в журналі „Політичні дослідження”, зокрема, на наявність основних елементів, необхідних для публікації статті у фаховому виданні.
 4. У разі позитивного результату перевірки рукопису присвоюється „код рукопису статті”. В разі негативного – рукопис повертається автору для доопрацювання (згідно з вимогами до рукописів, які подаються для публікації у науковому журналі „Політичні дослідження”).
 5. Організація рецензування рукопису статті.
 6. За наявності позитивної рецензії рукопис підлягає науковому та літературному редагуванню.
 7. Остаточне погодження з автором тексту статті (з використанням „Таблиці коректури”).
 8. Розгляд питання щодо публікації статті на засіданні редакційної колегії та прийняття відповідного рішення.
 9. Рекомендація матеріалів журналу до друку вченою радою Інституту.
 10. Протягом п’яти робочих днів після рекомендації вченою радою Інституту черговий номер журналу передається до друку.

Порядок рецензування

 1. Усі рукописи статей підлягають подвійному „сліпому” рецензуванню. Кожному рукопису визначається щонайменше два "зовнішніх" рецензента. Рецензентам не повідомляється прізвище автора, авторам – не повідомляється прізвище рецензентів.
 2. Рецензентами рукопису статті можуть бути члени групи рецензентів журналу „Політичні дослідження”.  За необхідності, редакцією залучаються інші експерти з-поміж авторитетних вітчизняних чи закордонних науковців.
 3. Взаємодія між рецензентами та авторами рукописів статей забезпечується редакцією. Листування здійснюється в електронній формі з використанням адреси електронної пошти редакції або відповідального редактора.
 4. Рецензенти у своєму висновку щодо публікації статті можуть спиратися на думки залучених ними експертів.
 5. Результатом рецензування є оцінка рукопису, рекомендації та висновки рецензентів.
 6. У разі наявності двох негативних рецензій рукопис відхиляється без додаткового розгляду.
 7. За наявності негативної та позитивної рецензій рукопис надсилається на рецензування третьому рецензенту. За результатами рецензування головний редактор приймає рішення про доцільність розгляду цього рукопису на засіданні редакційної колегії.
 8. Рішення редакційної колегії про можливість публікації статті є остаточним. Апеляція передбачена шляхом звернення до засновника видання.

Оголошується приймання рукописів статей