Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Інформація для авторів. Вимоги до рукописів статей, які подаються для публікації у науковому журналі „Політичні дослідження”

 До розгляду й публікації приймаються рукописи статей науковців, аспірантів та здобувачів наукових ступенів, написані українською мовою (з анотацією українською та англійською мовами), які раніше не публікувалися та не були передані для публікації в інші видання (у тому числі електронні). Рукописи мають відповідати вимогам до публікацій у наукових фахових виданнях.

Орієнтовний обсяг рукопису наукової статті – 1,5 д.а. (до 60000 знаків з пробілами, з урахуванням списку бібліографічних посилань).

Усі матеріали (крім рецензій) підлягають двосторонньому „сліпому” рецензуванню, яке здійснюється фахівцями відповідної спеціальності.

Редакційна колегія засуджує будь-які прояви академічної недоброчесності. У разі виявлення плагіату, стаття відхиляється. 

За точність цитування та наведених у статтях наукових фактів, цифр, інших відомостей відповідають автори. Редакція залишає за собою право редагування прийнятих до публікації  матеріалів.

Статті публікуються на безоплатній і безгонорарній основі.

Тематичне спрямування журналу представлене такими рубриками:

 • Теорія та історія політичної науки. Теоретико-методологічні засади

політичної науки. Політична філософія.

 • Політичні інститути та процеси. Політична соціологія.
 • Політична культура та ідеологія. Політична психологія.
 • Проблеми світового політичного розвитку. Основи національної безпеки держави.
 • Етнополітологія та етнодержавознавство.

Рукопис статті, яка подається для публікації, має містити такі структурні й змістові елементи:

 • УДК;
 • дані про автора/авторів (українською мовою): прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання; місце роботи (навчання), посада, ідентифікатор ORCID (реєстрацію, за умови її відсутності, в системі ORCID можна здійснити за адресою: https://orcid.org/), адреса електронної пошти;
 • назва статті (українською мовою);
 • анотація українською мовою (не менше 1800 та не більше 2500 знаків, включаючи ключові слова);
 • ключові слова українською мовою (не менше трьох і не більше десяти).

У перекладі – англійською:

 • дані про автора/авторів (англійською мовою): прізвище, ім’я, науковий ступінь, вчене звання; місце роботи (навчання), посада, ідентифікатор ORCID, адреса електронної пошти;
 • назва статті (англійською мовою);
 • анотація англійською мовою (не менше 1800 та не більше 2500 знаків, включаючи ключові слова);
 • ключові слова англійською мовою (не менше трьох і не більше десяти).
 • Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми та на які посилається автор (посилання на публікації та здійснення їхнього аналізу є обов’язковими);
 • виокремлення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття;
 • формулювання мети (цілей) статті (визначення завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів;
 • висновки та перспективи подальших досліджень наукової проблеми, якій присвячено статтю.
 • Бібліографічні посилання.

Список використаних джерел формується в кінці рукопису статті у порядку появи посилань у тексті.

Посилання подаються по тексту у квадратних дужках. Список літератури оформлюється згідно із ДСТУ 8302:2015 „Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”.

 • References (транслітерований список джерел).

Джерела українською та російською мовами транслітеруються латиною, в дужках подається їх назва англійською мовою. Транслітерувати українські джерела можна на сайті: https://slovnyk.ua/translit.php, російські –  http://www.translit.ru

Джерела англійською мовою подаються мовою оригіналу, джерела іншими іноземними мовами, які використовують літери латинського алфавіту – мовою оригіналу, а  в дужках наводиться їх назва англійською мовою.

Вимоги до оформлення тексту рукопису статті:

 • Формат редактора – Microsoft Word (файл збережений у форматі *.doc або *.rtf);
 • Шрифт тексту – Times New Roman, 14 кегль; Стиль: „Звичайний + 14 Чорний По ширині”;
 • Інтервал між рядками – 1,0;
 • Всі поля по 2 см;
 • Для рисунків та таблиць: шрифт – Times New Roman, 12 кегль, інтервал між рядками – 1,0;
 • В тексті рукопису використовуються т. зв. „польські” лапки. Лапки „другого” порядку – тобто „лапки в лапках” – "англійські парні" (" ");
 • Рисунки (ескізи, діаграми, графіки, схеми, креслення, карти тощо – мають загальну назву – рисунок). Виконуються в чорно-білому режимі або у відтінках сірого, створюються виключно за допомогою Microsoft Office у форматі А4 (книжна). Підписи набирають окремо від рисунка, розміщуються під ним і нумерують арабськими цифрами (Рис. 1. … Рис. 2. і т. д.). У рисунках не допускаються кольорові графічні об’єкти, фонові заливки та рамки;
 • Таблиці мають бути виконані в чорно-білому режимі або у відтінках сірого, нумеруються арабськими цифрами, назва таблиці розміщується над нею;
 • Внутрішньотекстові посилання на літературу подаються за таким зразком: [5, с. 87], де 5 – порядковий номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на перелік джерел – через крапку з комою чи тире ([4; 8; 24], [6–12].
 • Список бібліографічних посилань може містити тільки ті джерела, на які посилається автор. Літературні джерела в переліку посилань нумеруються вручну (без використання функції меню Word „Формат – Список – Нумерований”). У списку літератури джерело вказується лише один раз. Не використовуються посилання на кшталт „Там же”, „Наведена праця” тощо. Бібліографічний опис джерел іноземною мовою наводиться мовою оригінала;
 • References (транслітерований список джерел). У цій структурній частині рукопису джерела українською та російською мовами транслітеруються латиною, а в дужках подається їх назва англійською мовою. Опис джерел іноземною мовою в References: джерела англійською мовою подаються мовою оригіналу, джерела іншими іноземними мовами, які використовують літери латинського алфавіту – мовою оригіналу, а  в дужках наводиться їх назва англійською мовою.
 • Виклад матеріалу статті повинен бути чітким, стислим, кількість таблиць та рисунків – мінімальною.

Структура статті:

УДК

Прізвище, ім’я, по батькові,

науковий ступінь, вчене звання, місце роботи,

посада (українською мовою), ORCID, e-mail

Назва статті

(українською мовою)

Анотація та ключові слова українською мовою (не менше 1800 та не більше 2500 знаків)

Прізвище, ім’я

(англійською мовою)

науковий ступінь, вчене звання, місце роботи,

посада (англійською мовою), ORCID, e-mail

Назва статті

(англійською мовою)

Анотація та ключові слова англійською мовою (не менше 1800 та не більше 2500 знаків)

Текст статті

Бібліографічні посилання

References

Рукопис статті надсилається електронною поштою на адресу: editor_ipiend@ukr.net та супроводжується окремим файлом, який містить відомості відомості про автора (Прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь; вчене звання; місце роботи; посада;  ORCID-ідентифікатор автора; адреса електронної пошти (e-mail); коло наукових інтересів;  перелік ключових слів, які описують тематику кола наукових інтересів автора; поштова адреса автора (для листування) – вказати адреси „Укрпошти” та „Нової пошти”; телефон).

Назва файлу з рукописом статті: Прізвище_Стаття.doc

Назва файлу з відомостями про автора: Прізвище_Відомості.doc

Редакція може відхиляти рукописи, якщо вони не відповідають вимогам чи тематичному спрямуванню журналу. Рукописи статей, відхилені редакцією, не рецензуються.

Приклади оформлення позатекстових бібліографічних посилань

(згідно з ДСТУ 8302:2015)

Один автор

1. Галунько В. Охорона права власності: адміністративно-правові аспекти : монографія. Херсон : ХМД, 2008. 348 с.

Два, три автори

2. Галунько В., Пономаренко Г., Шкарупа В. Теорія держави і права: конспект лекцій. Херсон : ХМД, 2010. 280 с.

Чотири і більше авторів

3. Петренко В., Курило В., Короєд С. та ін. Адміністративне право України : навчальний посібник. Херсон : Вид-во ХНУ, 2015. Т 1. Загальне адміністративне право. 272 с.

4. Основи охорони праці : підручник / О. І. Запорожець та ін. 2-ге вид. Київ : ЦУЛ, 2016. 264 с.

Розділ книги

(назва джерела, складової якого є розділ, виокремлюється курсивом)

5. Алексєєв В. М. Правовий статус людини та його реалізація у взаємовідносинах держави та суспільства в державному управлінні в Україні. Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства в управлінні : монографія. Чернівці, 2012. С. 151–169.

Стаття в періодичному чи продовжуваному  виданні

(назва періодичного чи продовжуваного видання, складовою якого є стаття, виокремлюється курсивом)

6. Петрушевський В. О. Адміністративно-правові відносини: алгоритм дослідження. Політичний менеджмент.  2016. № 3. С. 124–131.

7. Євсеєв К. Політичний текст як предмет дослідження. Сучасна українська політика. 2013. Вип. № 29. С. 225–243.

Без автора

8. Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем : монографія / за ред. О. Г. Данильяна. Харків : Право, 2016. 488 с.

9. Антологія української літературно-критичної думки першої половини ХХ століття / упоряд. В. Агеєва. Київ : Смолоскип, 2016.

Законодавчі та нормативні документи

10. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон за станом на 01.11.2016. Голос України від 15.01.2016. № 6.

11. Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки : Указ Президента України від 21.02.2017 р. № 43/2017. Урядовий кур’єр. 2017. 23 лют. (№ 35). С. 10.

12. Деякі питання стипендіального забезпечення : Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050. Офіційний вісник України. 2017. № 4. С. 530–543.

Багатотомне видання

13. Енциклопедія Сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба та ін. Київ : САМ, 2016. Т. 17. 712 с.

Електронний

ресурс

14. Галунько В. Поняття права: багатогранність та інтеграційна однозначність. Форум права. 2012. № 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua (дата звернення: 25.08.2021)

15. Яцків Я. С., Маліцький Б. А., Бублик С. Г. Трансформація наукової системи України протягом 90-х років ХХ століття: період переходу до ринку. Наука та інновації. 2016. Т. 12, № 6. С. 6–14. DOI: https://doi.org/10.15407/scin12.06.006.

Автореферат дисертації

 

16. Галушко В. В. Адміністративно-правова основа права власності в Україні : автореф. дис… д-ра юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2009. 35 с.

Автор(и) та редактор(и)/

упорядники

17. Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна психологія : навч. посіб. / за ред. М. П. Бутко. Київ : ЦУЛ, 2016. 232 с.

 

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.