Реформа децентралізації в Україні: проблеми здійснення в умовах суспільної кризи

Автор(и)

  • Микола Горбатюк Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2928-9229

Ключові слова:

децентралізація, місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування, об’єднана територіальна громада, суспільна криза

Анотація

У статті проаналізовано і систематизовано ключові ризики та проблеми, що виникли в ході здійснення в Україні реформи місцевого самоврядування і фінансової децентралізації, зокрема такі, як: погана комунікація між владою та громадянами; неузгодженість повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади й між радами об’єднаних територіальних громад та районними державними адміністраціями й районними радами; забезпечення спроможності утворених громад; низька якість кадрів органів місцевого самоврядування, неефективне використання фінансових ресурсів.

Виявлено та досліджено фактори, що були причиною спротиву жителів місцевих громад реформі чи пасивного ставлення до створення об’єднаних територіальних громад, зокрема, економічний (очікування зниженням фінансових можливостей громади внаслідок об’єднання), соціокультурний (наявність етнічних, мовних, релігійних, культурних відмінностей між жителями сусідніх громад), психологічний (недовіра до центральної та місцевої влади, страх перед скороченням об’єктів соціальної сфери, занепадом і зникненням периферійних сіл та містечок, посиленням місцевих еліт), географічний (погіршення доступу до центрів надання послуг), екологічний (намагання мешканців громад уникнути перенесення шкідливих виробництв на власну територію).

Виявлено географічну нерівномірність темпів процесу об’єднання територіальних громад у ході децентралізації, пов’язану із позицією політичних акторів різних рівнів − центрального, регіонального, субрегіонального і локального. Виділено три групи регіонів за типом ставленням обласного керівництва до децентралізації: підтримка реформи, пасивний чи активний опір змінам. З’ясовано основні причини та форми спротиву районних рад та районних державних адміністрацій реформі децентралізації, пояснено мотиви дій політичних акторів місцевого рівня.

Посилання

Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні: колективна монографія / за заг. ред. Р. М. Плюща. Київ : РІДНА МОВА, 2016. 744 с.

Місцеве самоврядування в Україні: євроінтеграційний шлях: колективна монографія / за заг. ред. Р. М. Плюща. Київ : РІДНА МОВА, 2016. 808 с.

Романюк С. А. Децентралізація: теорія та практика застосування : монографія. Київ, 2018. 216 с.

Шевченко О. В., Романова В. В., Жаліло Я. А. та ін. Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні : наук. доп. / за наук. ред. д-ра екон. наук Я. А. Жаліла. Київ : НІСД, 2020. 153 с.

Жаліло Я. А., Шевченко О. В., Романова В. В. та ін. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу: аналіт. доп. / за наук. ред. Я. А. Жаліла. Київ : НІСД, 2019. 192 с.

Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації : наук. доп. / редкол.: Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, В. В. Толкованов та ін. Київ : НАДУ, 2014. 128 с.

Могілевський В. С. Роль децентралізації публічної влади в становленні та розвитку місцевого самоврядування в Україні. Вісник ЦВК. 2017. Вип. 1 (35). С. 60−65.

Нижник О. Теоретичні аспекти впливу децентралізації на розвиток держави та територіальних громад. Вісник НАДУ при Президентові України. Сер. „Державне управління”. 2016. № 3. С. 56−62.

Скрипнюк О. Децентралізація влади як чинник забезпечення стабільності конституційного ладу: теорія й практика. Віче. 2015. № 12. С. 22−24. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2015_12_8

Гладій В. Реформування системи місцевого самоврядування: досвід Вишеградської групи. Грані. 2015. № 1(12). С. 57−63.

Гробова В. Система місцевого самоврядування в Польщі: перспективи використання досвіду в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2015. Вип. 31. Том 1. С. 78−82.

Данилишин Б. М., Пилипів В. В. Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України. Регіональна економіка. 2016. № 1. С. 5−11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2016_1_3

Лендьел М. Місцева демократія у країнах Центральної і Східної Європи: монографія. Ужгород: Мистецька лінія, 2011. 688 с.

Чиркін А. С. Організація місцевого самоврядування Чехії в світлі положень Європейської Хартії місцевого самоврядування. Право та інновації. 2015. № 3 (11). С. 154−161. URL: http://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2015/09/Chyrkin11.pdf

Даудова Г., Бондар Г. Функціонування органів місцевого самоврядування в умовах фінансової децентралізації. Теорія та практика державного управління. 2017. № 1 (56). URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-1/doc/3/01.pdf

Куценко Т. Ф., Сіренко Я. С. Забезпечення фінансової спроможності територіальних громад як пріоритет децентралізації управління. Макроекономічне оцінювання публічного сектору в антикризовому управлінні : матеріали наук. прикладних дослідж. освіт.-проф. програми „Публічне управління та адміністрування за 2017−2018 рр.” / редкол. : І. Й. Малий та ін. Київ : КНЕУ, 2019. С. 125−152. URL:http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/30350/MO_2019_7.pdf;jsessionid=CD804A723F673A143361C91F0AA4F40E?sequence=1

Набатова Ю., Ус Т. Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів. Ефективна економіка. 2015. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4100

Гладій В. І. Місцеве самоврядування як ресурс політики євроінтеграції: досвід Вишеградської групи та перспективи для України : автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02. Львів, 2016. 20 с.

Шляхтун П., Колюх В. Децентралізація по-українськи в контексті європейського досвіду місцевого самоврядування. Віче. 2015. № 18. URL: http://veche.kiev.ua/journal/4918

Вольський О. Ключові особливості та характеристики виборчих кампаній до міських об’єднаних територіальних громад Львівської області. Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами четвертої міжнародної наукової конференції „Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 9 листопада 2019 року / за ред. А. Романюка і В. Литвина. Львів, 2020. Вип. 4. С. 97−100.

Глизнер С. Виборчий процес в об’єднаних територіальних громадах ІваноФранківщини та Закарпаття (на прикладі виборів 9 жовтня 2017 року). Вісник Прикарпатського університету. Політологія. 2018. Вип. 12. С. 101−107.

Колесников О. В. Перші вибори старост в об’єднаних територіальних громадах України: проміжні підсумки. Вісник ЦВК. 2017. Вип. 2(34). С. 62−69.

Крутій О., Білоус К. Реформа децентралізації та місцеві вибори на сучасному етапі в Україні: ризики та перспективи. Публічне управління ХХІ століття: портал можливостей : зб. тез XХ Міжнар. наук. конгресу. Харків, 2020. С. 122−125.

Власюк О. С. Шляхом децентралізації: виклики, ризики та пріоритети реформування регіонального розвитку в Україні. Регіональна економіка. 2015. № 1. С. 5−18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2015_1_3

Євтухова Г. Ю. Особливості можливих проявів саботажу в здійсненні реформи децентралізації та місцевого самоврядування в Україні. Сучасне суспільство. 2018. Вип. 1 (15). С. 59−74.

Корнєва О. В. Основні проблеми проведення реформи децентралізації в Україні у 2014−2018 роках. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 3. C. 68−69. URL:https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/710843.pdf

Романова В., Умланд А. Реформа децентрализации в Украине в 2014−2019 гг.: первые достижения и будущие вызовы. Идеология и политика. 2019. № 3(14). С. 148−169.

Очікувані ризики у процесі децентралізації. Аналітична записка. URL:http://www.niss.gov.ua/articles/1021

Горбатюк М. Вплив регіональної і місцевих політичних еліт на проведення реформи децентралізації у Вінницькій області. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2019. № 1(97). С. 97−122.

Галузевий моніторинг № 18. Результати загальнонаціонального опитування міського населення України та службовців органів місцевого самоврядування міст щодо проблем місцевого самоврядування та ставлення до децентралізації влади / за ред. М. В. Пітцика. Київ, 2014. 41 с. URL: http://auc.org.ua/sites/default/files/mon18_1obkdalynka_tak.pdf

Децентралізація: результати, виклики та перспективи. Проміжний звіт.URL: https://dif.org.ua/article/detsentralizatsiya-rezulbtati-vikliki-i-perspektivi

„36,7% українців вважають, що децентралізація йде дуже повільно”. URL:https://www.pravda.com.ua/news/2017/07/24/7150397

Громадська думка населення щодо реформи децентралізації. URL: https://dif.org.ua/article/detsentralizatsiya-dosyagnennya-i-problemi-otsinki-gromadyan

Рік децентралізації: досягнення, зміни та наступні кроки. Результати опитування. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2532249-rikdecentralizacii-dosagnenna-zmini-ta-nastupni-kroki-rezultati-opituvanna.html

Децентралізація: як змінюється думка людей? DESPRO оприлюднив результати серії фокус-групових досліджень, їх порівняння у піврічній динаміці (2014−2015). URL: https://despro.org.ua/news/detail.php?ID=1540&sphrase_id=1078

Солодкий С., Левонюк Т., Баласанян В. та ін. Взаємозв’язок між децентралізацією та європейською інтеграцією. [Б.м.], 2020. 30 с. URL: http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/Decentralization_ukr_web-2.pdf

Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад. Постанова Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 р. № 214. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#Text

Курочкіна Ю. Вплив законодавства на ОТГ: чи справді дотримання формальних норм створює спроможні громади? URL: https://voxukraine.org/uk/vplivzakonodavstva-na-otg-chi-spravdi-dotrimannya-formalnih-norm-stvoryuye-spromozhnigromadi/

З добровільної фази об’єднання громади ми переходимо до об’єднання, заснованого на спроможності − Альона Бабак. URL: https://decentralization.gov.ua/news/11593

Голуб А. Остаточний відлік. Скільки ОТГ існуватиме в Україні та чому зникає з мап частина вже утворених. URL: https://tyzhden.ua/Politics/244038

Весперіс С. З., Решетняк Я. В. Децентралізація: проблеми новосформованих об’єднаних територіальних громад. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 19, част. 1. С. 46−50.

Козуб В. П’ять проблем децентралізації, або Як стати господарем у своєму місті. URL: https://www.pravda.com.ua/columns/2017/11/16/7162180/

Жук В. Напрями розвитку та зміцнення управлінського потенціалу органів місцевої влади. URL: http://old.niss.gov.ua/Monitor/Juli08/01.htm

Бевз Т. А. Специфіка здійснення реформ місцевого самоврядування та територіальної організації влади в регіонах України: здобутки і прорахунки. Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні. Збірник наукових праць / за ред. О. О. Рафальського. О. М. Майбороди. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019. С. 187−231.

Голуб А. Подолати владу у владі. URL: https://tyzhden.ua/Politics/225224

Чому Підгайцівська ОТГ не хоче об’єднуватися ні з Луцьком, ні з Липинами. URL: https://pershyj.com/p-chomu-pidgaitsivska-otg-ne-hoche-obyednuvatisya-ni-zlutskom-ni-z-lipinami-41410

Гончарова Є. Самоврядування біля лінії фронту. URL: https://tyzhden.ua/publication/191025

Гуржій О. Жителі Золотоніщини перекривали дорогу через створення ОТГ. URL: https://suspilne.media/81762-cerkaski-agrarii-zibrali-98-urozau-ta-zaversuutposivnu/

Шутка Н. Мешканці сусідніх сіл заблокували більшість трас біля Львова. URL: https://zaxid.net/meshkantsi_prilvivskih_sil_zablokuvali_bilshist_tras_navkolo_lvova_n1502987

Сердюк А., Шибіко А. Найменший борець. Чим важлива та незвичайна Званівська ОТГ. URL: https://freeradio.com.ua/zvanivka/

Етнічний фактор не стоїть на заваді об’єднанню громад. Результати дослідження. URL: https://decentralization.gov.ua/news/11970

Етнічний фактор. Мистецтво жити разом. Репортаж з Буковини. URL: https://decentralization.gov.ua/news/10876?page=55

Чернівецька ОДА в особі Фищука зайняла неконструктивну позицію, проголосивши для всіх громад: „Один район − одна громада”, що призводить до гальмування реформи децентралізації − Ярослав Курко. URL: http://www.bukinfo.com.ua/show/news?lid=92858

Суспільно-політичні настрої на Закарпатті. URL: https://dif.org.ua/article/stan-suspilnoi-svidomosti-na-zakarpatti

Геннадій Москаль заявив, що децентралізація створила механізми для відокремлення Закарпаття. URL: https://zik.ua/news/2019/05/10/gennadiy_moskal_zayavyv_shcho_detsentralizatsiya_stvoryla_mehanizmy_dlya_1569033

Лідер ультраправого угорського „Йоббіка” на Закарпатті заговорив про автономію. URL: https://zakarpattya.net.ua/News/192038-Lider-ultrapravohouhorskoho-Iobbika-naZakarpatti--zahovoryv-pro-avtonomiiu-VIDEO

Бакальчук В. О. Основні тенденції громадської активності національних меншин в Україні у контексті реформи децентралізації. Аналітична записка. Серія „Громадянське суспільство”. 2019. № 1. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-08/ANALIT%20BAKALCHUK%20CIVIL%20SOCIETY%20%23%201%202019.pdf

Реформа місцевого самоврядування на Півдні України: проблеми і перспективи. URL: https://issuu.com/irf_ua/docs/dp-2016-46

На встрече нардепа от Одесщины с Премьер-министром Украины достигнуты важные договоренности по актуальным вопросам. URL: http://antonkisse.com/na-vstretche-nardepa-otodesshtin-s-premyer-ministrom-ukrain-dostignut-vazhnedogovorennosti-po-aktualynm-voprosam/

Колесников О., Калашнікова О., Баласанян В. та ін. Об’єднання громад в етноконтактних регіонах: особливості та перспективи. 48 с. URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/505/1.pdf

Децентралізація та етнічні аспекти. Дослідження ВГО „Асоціація сприяння самоорганізації населення”. URL: https://www.ednist-fond.com.ua/2020/01/15/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96%D1-%87%D0%BD%D1%96-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B4/

Крупник А. С., Калашнікова О. Є., Дзюпин М. О. та ін. Аналітичний звіт за підсумками міжрегіонального дослідження участі громадськості у процесах об’єднання та розвитку територіальних громад. Одеса, 2016. 104 с. URL: https://samoorg.com.ua/wp-content/uploads/2016/11/Analitichniy-zvit-povniy.pdf

Голубєва О. Зради і перемоги децентралізації: Що здобули ОТГ Львівщини від об’єднання. URL: https://ua.112.ua/siatji/zrady-i-peremohydetsentralizatsii-shchozdobuly-oth-lvivshchyny-vidobiednannia-482136.html

Громадська думка населення щодо реформи децентралізації та її результатів. URL: https://dif.org.ua/article/gromadska-dumka-naselennya-shchodoreformi-detsentralizatsii-ta-ii-rezultativ

Колотвин П., Шевчук М. Плюси та мінуси децентралізації на Одещині. URL: https://news.informer.od.ua/page2317844.html

Пальчук В. Підсумки перших місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах 11 і 18 грудня 2016 року. Україна: події, факти, коментарі. 2017. № 2. С. 30−45. URL: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/ukr2.pdf

Котенко Н. В., Решетняк Я. В. Фіскальна децентралізація: досвід вразливості сільських територіальних громад в Україні. ІV Міжнародна науково-практична конференція „Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи”. м. Одеса. Травень. 2017. С. 243−245.

Ткачук А. Про проблему з торпедування децентралізаційної реформи. URL: https://www.csi.org.ua/articles/pro-problemu-z-torpeduvannya-detsentralizatsijnoyireformy-introduktsiya/

Куценко Т. Ф., Дударенко Є. Ю. Об’єднані територіальні громади в Україні: короткий аналітичний огляд. Економіка та держава. 2017. № 3. С. 64−70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2017_3_15

Про проблеми об’єднання територіальних громад − на засіданні правління Київського РВ АМУ. URL: http://auc.org.ua/novyna/pro-problemy-obyednannyaterytorialnyh-gromad-na-zasidanni-pravlinnya-kyyivskogo-rv-amu

За кулісами децентралізації. Чому буксує улюблена реформа Гройсмана. URL: https://glavcom.ua/publications/za-kulisami-decentralizaciji-chomu-buksujeulyublena-reforma-groysmana-526775.html

Москаль пояснив, чому не підписує план створення ОТГ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2432757-moskal-poasniv-comu-ne-pidpisue-planstvorenna-otg.html

Децентралізація в Україні. Досягнення, надії і побоювання. 32 с. URL: https://www.international-alert.org/sites/default/files/Ukraine_Decentralisation_UK_2017.pdf

Чурилова К. Закарпатській ОДА відмовили у скасуванні окремих норм закону про децентралізацію. URL: https://zaxid.net/verhovniy_sud_vidmoviv_zakarpatskiy_oda_u_skasuvanni_okremih_norm_zakonu_pro_detsentralizatsiyu_n1453927

Жебрівський пообіцяв Ахметову проблеми. URL: https://dt.ua/POLITICS/zhebrivskiy-poobicyav-ahmetovu-problemi-229940_.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-03

Як цитувати

Горбатюк, М. (2021). Реформа децентралізації в Україні: проблеми здійснення в умовах суспільної кризи. Політичні дослідження / Political Studies : Український науковий журнал, (1), 22–40. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/235383

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси