Регіональна політична еліта: принципи та механізми формування (на прикладі Івано-Франківської області)

Автор(и)

  • В’ячеслав Яремчук Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1534-1348

Ключові слова:

регіональна політична еліта, Івано-Франківська область, формування політичної еліти

Анотація

У статті досліджується проблема, пов’язана з процесом формування політичної еліти Івано-Франківської області. Здійснена конкретизація кола політичних акторів, яких за формальними ознаками (належністю до прийняття стратегічних політичних рішень) можна віднести до регіональної політичної еліти, її основних груп (народні депутати України, керівники органів місцевого самоврядування та державної влади, керівники обласних організацій провідних політичних партій, бізнес еліта, ідеологічна та комунікативна еліта тощо). Основна увага у дослідженні була прикута до формування шляхом виборів та призначень депутатського корпусу (Верховної Ради України, обласної ради), а також органів державної влади (обласної державної адміністрації та її структур), що дало можливість виявити та проаналізувати основні процедури та механізми елітотворення в області, що відображали складні процеси її зміни/відтворення на власній основі, оновлення шляхом залучення до неї нових представників суспільства. На основі аналізу широкої емпіричної бази підтверджена кореляція процесу елітотворення Івано-Франківщини зі загальними тенденціями трансформації політичної системи України, дією центр-периферійної парадигми. Так, в умовах становлення гібридного політичного режиму, попри значну динаміку оновлення складу основних інститутів влади області, цей процес на зламі ХХ−ХХІ ст. проходив здебільшого у формі циркуляції або репродуктивної циркуляції − обмеженого, формального процесу оновлення політичної еліти, який знаходився під впливом провідних політико-економічних груп. В області відбулося і поступове звуження інституціональних каналів рекрутування політичної еліти, що перетворювало її на суспільну групу з неповною соціальною репрезентацією. Значна вага у процесі формування політичної еліти ІваноФранківщини „закритих” процедур та номенклатурних механізмів, часта зміна під час виборів та призначень провідних політичних акторів, що не завжди відбувалося з дотриманням спадкоємності, значно знижувало загальний потенціал регіональної політичної еліти, який залишається реалізованим неповною мірою.

Посилання

Регіональні політичні еліти в Україні: аналіз літератури з проблеми та характеристика емпіричної бази для вивчення феномену (кінець 1991−2018 рр.) / за ред. М. С. Кармазіної. Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019. 264 с.

Кресіна І. О., Коваленко А. А., Молибога Р. М., Перегуда Є. В. Демократія і регіональна еліта: політико-правові проблеми влади в столиці України − місті Києві. Київ : Логос, 2005. 216 с.

Ворчакова І. Є. Регіональна політична еліта: принципи структуризації та можливості лобіювання інтересів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2014. № 1132. Вип. 27. С. 82−87.

Головатий М. Політична еліта сучасної України: регіональний і національний контекст. Політичний менеджмент. Спеціальний випуск. 2006. С. 42−47.

Круглашов А. Місцева еліта: регіональна чи периферійна? Віче. 1998. № 5. С. 59−66.

Маркітанов В. Регіональні політичні еліти Львівщини та Хмельниччини (порівняльний аспект). Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку збірник наукових праць. Львів, 2005. Вип. 16. С. 79−82.

Рибалка С. В. Особливості формування і функціонування регіональних політичних еліт в сучасній Україні. Грані. 2015. № 8. С. 47−52.

Токар М. Регіональна політична еліта: тенденції творення. Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. Ужгород: Видавництво УжНУ „Говерла”, 2009. Вип. 13. С. 297−299.

Токовенко О., Пащенко В. Дослідження регіональних політичних еліт: у пошуках теоретичного обґрунтування. Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2009. Вип. 44. С. 108−116.

Шайгородський Ю. Українська політична еліта: стереотипні практики і виклики сучасності. Сучасна українська політика. 2013. Вип. 29. С. 311−334.

Адамович С. В. Соборність та регіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної України. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. 884 с.

Кугутяк М., Гаврилів Б., Кобута С. Літопис державотворення на Прикарпатті (1988−2001). Івано-Франківськ : Плай, 2002. 99 с.

Ляшенко О. Електоральний вибір жителів Галичини як джерело для удосконалення державної регіональної політики в Україні. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2016. № 6. С. 134−151.

Івано-Франківщина у виборах−2006: регіональний вимір / Марчук В., Доцяк І., Климончук В., Цепенда І., Москалюк М., Білоус О. : монографія. ІваноФранківськ : Лік, 2007. 108 с.

Максимець Б. Результати участі національно-демократичних партій в місцевих виборах–2010 на Івано-Франківщині. Гілея. 2011. Вип. 44. С. 682−689.

Мозоль М., Мацієвський Ю. Політична ситуація в Івано-Франківській області напередодні президентських виборів. Слово і діло. 2018. 24 вересня. URL: https://www.slovoidilo.ua/2018/09/24/stattja/polityka/politychna-sytuacziya-ivanofrankivskij-oblasti-naperedodni-prezydentskyx-vyboriv

Романюк А. Формування регіонального формату політичного процесу: на прикладі Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Актуальні проблеми політичної науки. Вип. 4. Ужгород, 2018. С. 37−52.

Бусленко В. В. Становлення і трансформація політичних інституцій Західного регіону України в 90-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. … канд. політ. наук: 23.00.02. Чернівці, 2002. 24 с.

Запухляк Н. І. Суспільно-географічні засади функціонування ринку праці та зайнятості населення (на прикладі Івано-Франківської області) : автореф. дис. … канд. геогр. наук: 11.00.02. Київ, 2007. 21 с.

Мадрига Т. Б. Регіональні виборчі кампанії початку ХХІ століття (на прикладі західних областей України) : автореф. дис. … канд. політ. наук: 23.00.02. Львів, 2011. 21 с.

Стефурак М. М. Механізми взаємодії політичної опозиції та влади на прикладі західних областей України : дис. … канд. політ. наук: 23.00.02. Київ, 2017. 248 с.

Парето В. Компендиум по общей социологии / пер. с итал. А. А. Зотова; Гос. ун-т Высшая школа экономики. 2-е изд. Москва : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. 511 с. 23.

Правляча еліта сучасної України. Аналітична доповідь. № 10. Київ. Січень 1998 / Шульга М. та ін. Інститут соціології НАН України. URL: http://i-soc.com.ua/institute/elit.pdf

Роккан С, Урвин Д. В. Политика территориальной идентичности. Исследования по европейскому регионализму. URL: http://pavroz.ru/files/rokkanpoliticsofterritorialidentity.pdf

Карозерс Т. Конец парадигмы транзита / пер. А. Н. Кулика. Политическая наука. 2003. № 2. С. 42−65.

Левицкий С., Лукан А. Вэй. Подъем конкурентного авторитаризма. Strategic Group Sofia future strategies for Ukraine. Интелрос. 2018. URL: http://www.intelros.ru/readroom/nz/121-2018/37299-podem-konkurentnogo-avtoritarizma.html

Мандзій Л. Формування політичної еліти України (1991−1994 р.). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Запоріжжя, 2008. Вип. ХХІV. С. 230−235.

Шульга М. О. Етапи становлення політичної еліти в Україні в роки незалежності. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2006. № 4. С. 24−37.

Михальченко Н., Андрущенко В. Украина разделенная в себе: от Леонидии к Виктории. Т. IІ. Киев : ИПиЭНИ им. И. Ф. Кураса НАН Украины, 2012. 556 с.

Татаренко Т. М. Регіональний фактор у політичному житті України (політикоправові аспекти): монографія / НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2005. 405 с.

Стефурак М. Взаємодія влади і опозиції під час виборчої кампанії 2012 р. у Галичині. Вісник Прикарпатського університету. Політологія. 2013. Вип. 6−7. С. 81−84.

Заява Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів. Прикарпатська правда. 1990. 25 квітня. С. 1.

Повідомлення обласної виборчої комісії по виборах депутатів ІваноФранківської Ради народних депутатів про підсумки виборів депутатів обласної Ради 4 березня 1990 року. Прикарпатська правда. 1990. 10 березня. С. 3.

Кобута С., Кобута Л. Демократичні вибори в Україні 1990 року: особливості проведення та наслідки. Вісник Прикарпатського університету. Історія. 2010 Вип. 17. С. 35−45.

Підраховано за: Івано-Франківська обласна рада: офіційний вебсайт. Перелік депутатів попередніх скликань. URL: https://orada.if.ua/36. Костюк І. Прикарпатські тіні. Український регіональний вісник. 2001. 1 грудня. С. 12−15.

Репресований „губернатор”: історія про колишнього очільника ІваноФранківської ОДА Василя Павлика. Правда. 2020. 24 січня. URL: https://pravda.if.ua/represovanyj-gubernator-istoriya-pro-kolyshnogo-ochilnyka-ivano-frankivskoyioda-vasylya-pavlyka/

Закон України „Про Представника Президента України”. 1992. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2167-12#Text

Про увільнення з посад Представників Президента України у районах ІваноФранківської області. Указ Президента України. 1995. 27 лютого. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/152/95#Text

Лісничук О., Сушко О. Чи є політико-економічні групи перешкодою для політичного розвитку України? Київ : Фонд ім. Фрідріха Еберта, Регіональне представництво в Україні, Білорусі та Молдові, 2005. 76 с.

Довбуш О. Політична еліта Прикарпаття−2. Народжені помаранчевою революцією. Наше місто НАДВІРНА. 2008. 14 листопада. URL: https://nashe-misto.at.ua/news/2008-11-14-277

Довбуш О. Політична еліта Прикарпаття. Частина перша. Народжені в СРСР. Малакава. 2008. 10 листопада. URL: http://www.malakava.if.ua/articles/7564

Виборчий процес–2006 в Україні: політико-правові аспекти та регіональні особливості / укл. А. С. Романюк, Л. С. Скочиляс. Львів : ЦПД ЛНУ ім. І. Франка, 2006. URL: http://postua.info/an_zvit_2006/monitoring-frankivsk_04_06.htm

Кармазіна М. Регіональні політичні партії в Україні (1991 − початок 2018 рр.). Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2018. Вип. 1 (93). С. 3−54.

Баран Л. Відомо, хто є найбагатшим і найбіднішим в Івано-Франківській облраді. Galka.if.ua. 2017. 26 травня. URL: https://galka.if.ua/vidomo-hto-yenaybagatshim-i-naybidnishim-v-ivano-frankivskiy-oblradi/

Андреас Каппелер: „Революція гідності показала, що справа формування української еліти не є безнадійною”. Тиждень. ua. 2019. 25 серпня. URL: https://m.tyzhden.ua/publication/233964

Зазуляк А. „Слуга народу” вважає себе недостатньо освіченим для Ради, − результати поліграф. 24 канал. 2019. 24 жовтня. URL: https://24tv.ua/novini_tag1117/sluga_narodu_vvazhaye_sebe_nedostatno_osvichenim_dlya_radi__rezultati_poligrafu_n1223883

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-03

Як цитувати

Яремчук, В. (2021). Регіональна політична еліта: принципи та механізми формування (на прикладі Івано-Франківської області). Політичні дослідження / Political Studies : Український науковий журнал, (1), 70–89. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/235438

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси