Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства: проблеми організаційно-функціонального забезпечення

Автор(и)

Ключові слова:

громадянське суспільство, державна політика, уряд, органи виконавчої влади, інститути громадянського суспільства, організаційно-функціональне забезпечення.

Анотація

Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства – важливий складник системи відносин „держава – громадянське суспільство”.

В Україні напрям сприяння розвитку громадянського суспільства виокремився на початку 2000-х років. Уже реалізовані три відповідні державні документи (концепція, стратегії) та підготовлений проєкт нової Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021–2026 роки. Затверджена й низка нормативно-правових актів про різні механізми взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства (консультації з громадськістю, громадські ради, громадська експертиза та ін.).

У статті досліджуються особливості державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. Акцентовано увагу на організаційно-функціональному забезпеченні цього процесу, виокремлено його проблемні аспекти. Проаналізовано процес становлення системи підрозділів органів виконавчої влади з питань взаємодії з громадськістю. Розглянуто організаційні характеристики таких підрозділів та їх функції.

Окрему увагу приділено проблемам організаційно-функціонального забезпечення в частині формування політики сприяння розвитку громадянського суспільства, визначення стандартів та координації діяльності органів виконавчої влади у відповідній сфері.

За результатами дослідження автором обґрунтовано, що в цілому державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні пройшла початковий, засадничий етап становлення. Однак загальна її ефективність не є достатньою. І організаційно-функціональне забезпечення є одним із факторів такої ситуації.

Зокрема, досі не завершене формування повноцінної системи спеціальних підрозділів в органах виконавчої влади. Обов’язки сприяння розвитку громадянського суспільства віднесені до компетенції підрозділів з питань взаємодії з громадськістю, водночас їх функції нормативно неврегульовані, а кадровий і технічний потенціал залежить від політичних пріоритетів керівництва. Також у системі виконавчої влади відсутній орган, покликаний відігравати провідну роль у згаданій сфері. Через це відповідна державна політика в Україні не має інституційної сталості та розвивається хаотично і неузгоджено.

Посилання

Шайгородський Ю. Розвиток громадянського суспільства та проблема „дефіциту демократії”. Політичний процес у незалежній Україні: підсумки і проблеми. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. С. 332–367.

Корнієвський О. Українське громадянське суспільство: до оцінки нинішніх спроможностей та перспектив розвитку. International scientific and practical conference „Political science, philosophy, history and sociology: development areas and trends in Ukraine and EU”. Wloclawek, Republic of Poland, October 30–31, 2020. Wloclawek : Baltija Publishing, 2020. Р. 128–132.

Дем’яненко О. Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління і права. 2019. № 4. С. 27–37.

Андрійчук Т. Державна підтримка розвитку громадянського суспільства в Україні у 2007–2020 роках: стратегічні завдання та механізми реалізації. Вісник НТУУ „КПІ”. Політологія. Соціологія. Право. 2020. № 4 (48). С. 36–42.

Сенча С. Інституціональне забезпечення публічно-управлінської діяльності у сфері розвитку громадянського суспільства в Україні. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Державне управління. 2020. Том 31 (70). № 4. С. 100–107.

Андрійчук Т. Урядові рішення як складова розвитку громадянського суспільства. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2013. Вип. 4 (66). С. 60–71.

Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики : постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1378. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1378-2004-%EF (дата звернення: 23.08.2021).

Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства : розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1035. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1035-2007-%D1%80 (дата звернення: 23.08.2021).

Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації : Указ Президента України від 24.03.2012 № 212. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/212/2012 (дата звернення: 23.08.2020).

Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні : Указ Президента України від 26.02.2016 № 68. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/68/2016 (дата звернення: 23.08.2020).

Про утворення підрозділів місцевих органів виконавчої влади з питань внутрішньої політики : постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.1998 № 1715. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1715-98-%D0%BF (дата звернення: 23.08.2020).

Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади та його структурних підрозділів : постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2002 № 1550. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1550-2002-%D0%BF (дата звернення: 23.08.2021).

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо положень про управління (відділи) з питань взаємодії з засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю апаратів центральних і місцевих органів виконавчої влади : наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 26.03.2003 № 59. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/v0059603-03 (дата звернення: 23.08.2021).

Про підсумки соціально-економічного розвитку України у 2003 році та хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України : постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 315. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/315-2004-%D0%BF (дата звернення: 23.08.2021).

Влада, суспільство, громадянин: проблеми взаємодії в сучасній Україні : аналітична доповідь / за ред. О. М. Майбороди. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. 64 с.

Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій : постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 № 606. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/606-2012-%D0%BF (дата звернення: 23.08.2021).

Деякі питання діяльності Державного агентства розвитку молоді та громадянського суспільства : постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1171. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1171-2019-%D0%BF (дата звернення: 23.09.2021).

Підготовка проекту Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021–2026 роки. URL: https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/gromadyanske-suspilstvo-i-vlada/spriyannya-rozvitku-gromadyanskogo-suspilstva/pidgotovka-proektu-nacionalnoyi-strategiyi-spriyannya-rozvitku-gromadyanskogo-suspilstva-v-ukrayini-na-2021-2025-roki (дата звернення: 28.08.2021).

Громадянське суспільство і влада. URL: https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/gromadyanske-suspilstvo-i-vlada (дата звернення: 28.08.2021).

Office for Civil Society. URL: https://www.gov.uk/government/organisations/office-for-civil-society (дата звернення: 28.08.2021).

Swedish Agency for Youth and Civil Society. URL: https://www.government.se/government-agencies/swedish-agency-for-youth-and-civil-society (дата звернення: 28.08.2021).

Ministry of the Interior. Civil Society. URL: https://www.siseministeerium.ee/en/regional-affairs/civil-society (дата звернення: 28.08.2021).

Nevladne organizacije. URL: https://www.gov.si/teme/nevladne-organizacije (дата звернення: 28.08.2021).

Departament Społeczeństwa Obywatelskiego. URL: https://www.gov.pl/web/premier/departament-spoleczenstwa-obywatelskiego (дата звернення: 28.08.2021).

Komitet Do Spraw Pożytku Publicznego. URL: https://www.gov.pl/web/pozytek (дата звернення: 28.08.2021).

Narodowy Instytut Wolności jest Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. URL: https://niw.gov.pl (дата звернення: 28.08.2021).

Індекс сталості розвитку організацій громадянського суспільства. 2019 : Звіт по Україні / Агентство США з міжнародного розвитку; Бюро з питань демократії, конфліктів та гуманітарної допомоги; Центр передового досвіду з питань демократії, прав людини та врядування; Український незалежний центр політичних досліджень. 2020. URL: http://www.ucipr.org.ua/publicdocs/CSOSI.pdf (дата звернення: 30.08.2021).

CSO METER Assessing the civil society environment in the Eastern Partnership Countries. Ukraine Country Update. 2020. URL: https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2020-12/CSO-METER-Ukraine-country-update-2020.pdf (дата звернення: 30.08.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Як цитувати

Андрійчук, Т. . (2021). Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства: проблеми організаційно-функціонального забезпечення. Політичні дослідження / Political Studies, (2), 80–96. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/246308

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси