Розвиток політичного процесу у Волинській області (1991—2021)

Автор(и)

  • Валерій Бортніков Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна https://orcid.org/0000-0003-0991-4047

Ключові слова:

Україна, Волинська область, політичний процес, політичні інститути, демократизація, місцеве самоврядування, політичні партії, політичні вибори, реформа місцевого самоврядування

Анотація

У статті здійснено науковий аналіз політичного процесу у Волинській області протягом тридцяти років існування незалежної України.

Акцентовано на інституційних та позаінституційних практиках політичної діяльності та участі суб’єктів суспільно-політичних відносин, які визначали/ визначають характер і спрямованість політичного процесу на Волині. Розкрито послідовність дій влади та опозиції щодо демонтажу інститутів влади радянської епохи, проведення декомунізації символічного простору населених пунктів області, створення інститутів громадянського суспільства і партій, зміни парадигми ставлення місцевої влади до церков та їх конфесій, учасників національно- визвольних змагань тощо. Вагомий вплив на спрямованість політичного процесу справляє електоральна участь громадян на виборах до вищих та місцевих органів влади та, відповідно, якісний склад Верховної Ради України та місцевих рад. Поряд з аналізом партійного представництва від Волині у депутатському корпусі українського парламенту простежено динаміку участі та переваг окремих політичних сил і партій на виборах до обласної ради. Здійснено періодизацію процесу партійно-політичного структурування в краї. Значу увагу приділено аналізу суспільно-політичної активності волинян під час Помаранчевої революції та Революції Гідності. Автор дійшов висновку, що загалом політичний процес на Волині відтворює спрямованість перебігу політичного процесу в Україні з одночасною його диверсифікацією за такими головними напрямами: по-перше, відмови від авторитарно-тоталітарних інституційних форм і переходу до демократичних; по­друге, декомунізації публічного простору та моделювання історичної пам’яті, яке супроводжується поверненням національних (місцевих) традицій, ритуалів і символів; по-третє, збагачення „палітри” вітчизняного досвіду здійснення політичної діяльності та участі регіональними практиками.

Посилання

Польовий М. А. Політичні процеси: теорія та практика моделювання : монографія. Одеса : Фенікс, 2011. 288 с.

Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / пер. с польск. С. М. Червонной. Москва : Логос, 2005. 664 с.

Политический процесс: основные аспекты и способы анализа : сб. учеб. материалов / под ред. Е. Ю. Мелешкиной. Москва : Изд. дом „ИНФРА-М”; Издательство : „Весь Мир”, 2001. 304 с.

Бортніков В. Політична участь і демократія: українські реалії : монографія. Луцьк : РВВ „Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. 524 с.

Мельвиль А. Ю. О траектории посткоммунистических трансформаций. ПОЛИС. 2004. № 2. С. 64-75.

Вайнштейн Г. И. Российский транзит и проблемы типологического разнообразия „глобальной демократизации”. Политические институты на рубеже тысячелетий. Дубна : ООО „Фенікс+”, 2001. С. 410-443.

Волинь: 90-і роки ХХ століття. Ілюстрований літопис політичних подій /

В. Бортніков, кер. авт. кол. Луцьк : РВВ Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1998. 162 с.

Бортніков В. І., Надольський Й. Е., Денисюк В. Т. та ін. Волинь на зламі століть: історія краю (1989-2000 рр.). Луцьк : РВВ „Вежа”, 2001. 694 с.

Тиский М. Історія виникнення Народного Руху України на Волині. Луцьк : Ініціал, 2001. 256 с.

Бортніков В. Помаранчева революція на Волині: історія, факти, документи. Луцьк : Волин. обл. друк, 2005. 224 с.

Волинь в умовах демократичної трансформації (кінець ХХ - початок ХХІ століття) : кол. монографія / В. І. Бортніков, Н. Н. Коцан, Н. В. Павліха та ін.; за заг. ред. В. І. Бортнікова. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 656 с.

Малиновський В. Я. Становлення і розвиток місцевого самоврядування у Волинській області (1990-2010 рр.) : монографія. Луцьк : Ініціал, 2013. 352 с.

Мельник В. В. Розвиток політичного процесу в Україні (на прикладі Волинської області) : автореф. дис. ... к. політ н., спец. 23.00.02 - політичні інститути та процеси. Львів, 2017. 18 с.

Троценко В. В. Регіональні особливості політичної участі громадян в умовах переходу до демократії : автореф. дис. ... к. політ. н., спец. 23.00.02 - політичні інститути та процеси. Чернівці, 2012. 19 с.

Бурдье П. Социология политики / пер. з фр., сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко. Москва : Socio-Logos, 1993. 336 с.

Вершина В. А., Михайлюк А. В. Семиотическое пространство города. Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпро. 20 квітня 2018 р.). Дніпро : ЛізуновПрес, 2018. С. 46-48.

Результати голосування на Всеукраїнському референдумі. Радянська Волинь. 1991. 5 грудня.

Кармазіна М. Тридцять років української багатопартійності (кінець 1990 - початок 2020 рр.). Політичний процес у незалежній Україні: підсумки і проблеми. Київ : Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. С. 274-331.

Щомісячна аналітична довідка про розвиток суспільно-політичної ситуації та актуальні питання в інших сферах життя Волинської області (за вересень 2020 року). URL: https://voladm.gov.ua/article/veresen2/ (дата звернення: 02.12.2021).

Ордешук П. Американская политическая система: поиск эффективной демократии. Свободная мысль. 1991. № 14. С. 44-55.

Бортнікова А. В. Місцеве самоврядування на Волині: суспільно-політичні традиції і сучасний процес децентралізації : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 372 с.

Бортніков В. Партійно-політична структуризація у Волинській області (1990-2015). Політичні партії і вибори: українські та світові практики : зб. статей і тез наук. конф. „Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи), 8 жовтня 2016 р. / за заг. ред. А. Романюка. Львів : Простір-М, 2017. С. 34-50.

Дані Головного управління статистики у Волинській області. Запит від 06.08.2021. № 08/01/2021.

Лис В. Обласна рада бере владу в області. Волинь. 2004. 27 листопада.

Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-еко-номічного розвитку : монографія / за заг. ред. Ю. Рубана. Київ : НІСД, 2008. 186 с.

Наход М. Місцеві вибори - 2010: Волинська область. Місцеві вибори - 2010. Пульс країни / відп. ред. А. Когут, К. Сідаш. Київ : Лаб. законод. ініціатив, 2011.

С. 57-65.

Наумук С. Обласна рада засудила харківські угоди. Волинь-нова. 2010. 29 квітня.

Гарбарчук К. Борис Клімчук погодився піти... Волинь-нова. 2014. 25 січня.

Народна рада вимагає заборони ПР та КПУ. Волинь-нова. 2014. 11 лютого.

„Кривава” екскурсія підприємствами регіоналів в Луцьку. Волинські новини. 2014. 5 лютого.

На Волині обласну раду очолили опозиціонери. Волинь-нова. 2014. 22 лютого.

Гаврилюк Я. Люстрація дійшла до Ковельщини. Волинь-нова. 2014. 27 лютого.

Нагорний В. Беркут покаявся перед людьми та Богом. Волинь-нова. 2014. 25 лютого.

Ревко О. Ви все ще не „обнародувані”? Тоді люстратори йдуть до вас! Хроніки Любарта. 2014. 24 квітня.

Качан І. Волинський „Беркут” поставили на коліна. Хроніки Любарта. 2014. 27 лютого.

Усіх загиблих в АТО/АОС волинян визнали почесними громадянами області. Суспільне. Новини. 2020. 10 вересня. URL: https://suspilne.medm/61907-usih- zagiblih-v-atooos-volinan-viznali-pocesnimi-gromadanami-oblasti/ (дата звернення: 02.12.2021).

Місцеві вибори в Україні - 2015. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9 C%D1%96%D1%81%D1%86%... (дата звернення: 12.07.2021).

Кармазіна М. Політичні партії в Україні. 2014-2017 рр. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. 168 с.

Олександр Савченко - новий голова Волинської ОДА. Луцький замок. 2018. 29 березня.

Волинська обласна рада. Місцеві вибори 25.10.2020. URL: https://www. cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=12pid102=455pf7691=455pt001f01=695rej=0 pt00_t001f01=695.html (дата звернення: 15.08.2021).

Павленко І. А. Аналіз результатів виборчої кампанії до місцевих органів влади у жовтні 2020 р. : аналітична доповідь. Національний інститут стратегічних досліджень. 32 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-12/analit- dopovid-2.pdf (дата звернення: 08.11.2020).

Громадська думка населення щодо реформи децентралізації та її результатів (серпень 2020 р.). Разумков центр. URL: https://razumkov.org.ua/ napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/gromadska-dumka-naselennia-shchodo-reformy- detsentralizatsii-ta-ii-rezultativ-serpen-2020 r (дата звернення: 15.12.2020).

Малиновський В. Волинський вибір - 2006. Волинь : Всеукр. сусп.-політ., літературно-мистецький часопис. 2007. Чис. 8. С. 195-206.

На парламентських виборах на Волині перемогла партія „Слуга народу”. Волинські новини. 23.07.2019. URL: https://www.volynnews.com/news/all/na- parlamentskykh-vyborakh-na-volyni-peremohla-partiia-sluha-narodu/ (дата звернення: 20.01.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-27

Як цитувати

Бортніков, В. (2022). Розвиток політичного процесу у Волинській області (1991—2021). Політичні дослідження / Political Studies, (1 (3).), 72–98. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/262026

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси