Громадянська освіта як фактор подолання абсентеїзму в Україні

Автор(и)

Ключові слова:

абсентеїзм, вибори, голосування, громадський активізм, громадянське суспільство, політична поведінка, публічне врядування

Анотація

Проаналізовано особливості проявів політичного абсентеїзму та громадського активізму в українському суспільстві. Досліджено феномен, причини політичного абсентеїзму та його вплив на суспільно-політичне життя в Україні, а також визначено шляхи послаблення абсентеїстичних тенденцій у суспільстві. Акцентовано на поширенні політичного абсентеїзму серед молоді та інших вікових груп населення, що призвело до низької явки на президентських і парламентських виборах у 2019 р., а також - найнижчої за всю історію України явки на місцевих виборах у жовтні 2020 р. Показано, що упровадження зарубіжного досвіду подолання політичного абсентеїзму сприятиме визначенню ефективних шляхів послаблення цього явища в українському суспільстві.

Авторами досліджується також явище громадського активізму. Зазначено, що особ­ливого розмаху він набув під час Євромайдану, коли стрімко зросла політична активність гро­мадян на тлі тотальної корупції усіх гілок влади, що супроводжувалася відходом від євроінтеграційного курсу, розвалом армії на тлі посилення правоохоронних органів. Окупація Криму та російська агресія на Сході України зумовили розвиток добровольчого та волонтерського рухів. Автори зазначають, що протягом останніх років активність громадян зосередилася здебільшого на розв’язанні актуальних проблем місцевого значення, зокрема на протидії незаконній забудові, захисті підприємців від свавілля місцевої влади. Для підтримки розвитку громадського активізму в Україні були організовані різноманітні освітні проекти, вебінари, тренінги тощо. Аналізується стан громадського активізму в Україні, зокрема - на місцевому рівні, спрямованого на утвердження реального громадянського суспільства, посилення впливу територіальних громад на розв’язання місцевих проблем, пропонуються шляхи підвищення рівня політичної культури громадян.

Посилання

Букрєєва І. В. Громадянська активність як індикатор соціального капіталу міста. ГАБІТУС. 2020. Вип. 12. Т. 1. С. 87-91. DOI: https://doi.org/10.32843/2663- 5208.2020.12-1.14

Авер’янова Н. Чинники консолідації українства в постколоніальну добу. Українознавчий альманах. 2017. № 20. С. 8-12.

Горбатенко В. П. Абсентеїзм. Енциклопедія Сучасної України : електронна версія / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін. Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. URL: http://esu.com.ua/ search_articles.php?id=42245 (дата звернення: 03.07.2021).

Гаврилюк Д. Ю, Абсентеїзм як феномен електоральної культури в контексті демократизації українського суспільства. Дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 - політична культура та ідеологія. Київ, 2015. 239 с.

Українська радянська енциклопедія в 17 т. / гол. ред. М. П. Бажан. Київ : Головна редакція Української радянської енциклопедії, 1959. Т. 1. 1959. 640 с.

Большая Советская Энциклопедия в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. Москва : Изд-во „Советская энциклопедия”, 1969. Т. 1. 1970. 608 с.

500 слов: краткий словарь / сост. Е. И. Бородин. Москва : Молодая Гвардия, 1962. 192 с.

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Редакція від 01.01.2020. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. Ст. 141. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення:

08.2021) .

Виборчий кодекс України від 19.12.2019 р. 396-IX. Редакція від 01.08.2021. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2020. № 7, № 8, № 9. Ст. 4. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#Text (дата звернення: 09.08.2021).

Ковтун А. В. Проблема поширення абсентеїзму в Україні та шляхи її вирішення. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2020. № 6. С. 25-30.

Центральна виборча комісія. Вибори народних депутатів України. URL: https://cvk.gov.ua/vibory_category/vibori-narodmh-deputativ-ukraini.html

Центральна виборча комісія. Вибори Президента України. URL: https://cvk. gov.ua/vibory_category/vibori-prezidenta-ukraini.html (дата звернення: 09.08.2021).

Щебетун І. С., Грабар О. С. Абсентеїзм як проблема сучасної демократії. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. Конституційне право; муніципальне право. 2020. Т. 31 (70). Ч. 1. № 2. С. 63-68.

Місцеві вибори: явка виборців склала майже 37%. URL: https://vybory. rbc.ua/ukr/2020/mestnye-vybory-vka-izbirateley-sostavila-1603701410.html (дата звернення: 16.08.2021).

Зведена інформація про кількість виборців, які отримали бюлетені на виборчих дільницях під час проведення повторного голосування з виборів депутатів сільських, селищних рад та сільських, селищних, міських голів 15 листопада 2015 року. URL: https://www.cvk.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/yavka_po_reg_ vm_2015_2_tur.pdf (дата звернення: 16.08.2021).

Гранчак Т., Рудь І. Місцеві вибори 2015: попередні результати. URL: http:// nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1621:mistsevi-vibori- 2015-poperedni-rezultati-2&catid=63&Itemid=393 (дата звернення: 16.08.2021).

Прядко Т. П. Соціально-психологічна взаємообумовленість абсентеїзму і популізму. Держава і право : зб. наук. праць. Серія Політичні науки. 2016. Вип. 74. С. 14-24.

Гавриловська К. Політичний абсентеїзм у сучасній Україні. URL: http:// eprints.zu.edu.ua/25136/1 (дата звернення: 16.08.2021).

Фоломєєв М. А., Крижанівська М. І. Абсентеїзм як соціальний феномен: особливості інтерпретації. Габітус. 2020. Вип. 12. Т. 1. С. 73-81.

Бондар Н. О., Тодріна І. В. Феномен електорального абсентеїзму в сучасному суспільстві. Сучасне суспільство. 2019. Вип. 2 (18). С. 28-36.

Толкач А. М. Абсентеїзм виборців: світовий досвід подолання та шляхи його реалізації в Україні. Розумовські зустрічі : зб. наук. праць. Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. Вип. 4. С. 118-125.

Гаврилюк Д. Ю. Абсентеїзм як феномен електоральної культури в контексті демократизації українського суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. Київ, 2015. 20 с.

Перелік громадських організацій, яким Центральною виборчою комісією України надано дозвіл мати офіційних спостерігачів під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. URL: https://www.cvk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/09/ perelik_gromad_organiz_20200918.pdf (дата звернення: 17.08.2021).

Громадський активізм в Україні. URL: https://engage.org.ua/hromadskyj- aktyvizm/ (дата звернення: 04.07.2021).

Зроби за мене: українці готові до самоорганізації, але покладають відповідальність за свій добробут на державу (2021). Фонд „Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва. URL: https://dif.org.ua/article/zrobi-za-mene- ukraintsi-gotovi-do-samoorganizatsii-ale-pokladayut-vidpovidalnist-za-sviy-dobrobut- na-derzhavu (дата звернення: 04.07.2021).

Соціологічні виміри громадянського суспільства в Україні / за наук. ред.

О. Резніка. Київ : Ін-т соціології НАН України, 2019. 288 с.

Боренько Я. Громадянська освіта в Україні. URL: https://rpr.org.ua/wp- content/uploads/2017/11/171108_citizenship-education-Ukraine-ukr_YB.pdf (дата звернення: 24.09.2021).

Топалова С. Впровадження шкільної громадянської освіти: млявий процес і мінімальний результат. LB.UA від 15.03.2019. URL: https://rus.lb.ua/blog/svetlana_ topalova/422053_vprovadzhennya_shkilnoi.html (дата звернення: 11.09.2021).

Національний університет „Києво-Могилянська академія”. Інститут громадянської освіти імені С. Рябова. URL: https://www.ukma.edu.ua/index. php/science/tsentri-ta-laboratoriji/institut-gromadyanskoji-osviti (дата звернення:

09.2021) .

Національний університет „Києво-Могилянська академія”. Інститут громадянської освіти. URL: https://www.ukma.edu.ua/index.php/science/tsentri- ta-laboratoriji/227-instytut-hromadianskoi-osvity (дата звернення: 28.09.2021).

Стартувала „Академія громадського активізму” - річна навчальна програма для активістів Сходу та Півдня України. URL: https://eef.org.ua/startuvala- akademiya-gromadskogo-aktyvizmu-richna-navchalna-programa-dlya-aktyvistiv-shodu- ta-pivdnya-ukrayiny/ (дата звернення: 22.07.2021).

Освітній онлайн-курс „Громадський активізм: без пошкоджень та проваджень”. URL: http://ehrh.org/novini/osv%D1%96tn%D1%96j-onlajn-kurs- gromadskij-aktiv%D1%96zm-bez-poshkodzhen-ta-provadzhen.html (дата звернення:

07.2021) .

„Твоє життя - у твоїх руках. Твоя країна також”, - лідери Української академії лідерства про те, чого академія навчає студентів. URL: https://detector. media/community/article/179829/2020-08-20-tvoie-zhyttya-u-tvoikh-rukakh-tvoya- kraina-takozh-lidery-ual-pro-te-chogo-akademiya-navchaie-studentiv/ (дата звернення:

10.2021) .

„Громадський активізм у малих громадах” - підсумки та перспективи. URL: http://mkua.org.ua/gromadskij-aktivizm-u-malih-gromadah-pidsumki-ta- perspektivi/ (дата звернення: 19.07.2021).

Мережа правового розвитку. URL: https://ldn.org.ua/about-us/ (дата звернення: 24.10.2021).

Київська школа державного управління імені Сергія Нижного. URL: https:// kspa.com.ua/school-projects/ (дата звернення: 24.10.2021).

Форум Нових Політичних Лідерів. URL: https://forumnpl.com.ua/ (дата звернення: 24.10.2021).

Стипендіальна програма „Завтра.иА” Фонду Віктора Пінчука. URL: https:// zavtra.in.ua/ (дата звернення: 24.10.2021).

Програми з громадянської освіти. Prometheus. URL: https://prometheus. org.ua/courses-catalog/civil-education (дата звернення: 24.10.2021).

Що ми робимо? Рух ЧЕСНО. URL: https://www.chesno.org/what-we-do/ (дата звернення: 24.10.2021).

Розробка рішень. Центр спільних дій. URL: https://centreua.org/rozrobka- rishen/ (дата звернення: 24.10.2021).

Найактуальніша політична подія грудня: Форум Нових Політичних Лідерів 2019. URL: https://bykvu.com/ua/bukvy/aktualnoe-politicheskoe-sobytie-dekabrja- forum-novyh-politicheskih-liderov-2019/ (дата звернення: 24.10.2021).

Рябов С. Г. Політологічна теорія держави. Київ : Тандем, 1996. 211 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-27

Як цитувати

Перегуда, Є., Корнієвський, О., & Дмитро, Г. (2022). Громадянська освіта як фактор подолання абсентеїзму в Україні. Політичні дослідження / Political Studies, (1 (3).), 99–120. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/262027

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія