Дискутована етнічність: законодавчий статус і реалізація мовних прав кашубів у Польщі

Автор(и)

Ключові слова:

кашуби, Польща, кашубська мова, етнічна ідентичність, нація, меншина, мовний активізм

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сучасного правового статусу кашубської меншини у Польщі. Кашуби - це західнослов’янська міно- ритарна етнічна група, яка у 2005 р. була визнана регіональною мовною спільнотою. Спираючись на матеріали, зібрані під час тривалої етнографічної роботи в місцях компактного розселення кашубів, автор аналізує досвід реалізації мовних прав кашу­бів та рецепцію державної етнополітики в спільноті.

Як показує дослідження, мовне визнання, яке початково сприймалося регіоналістами у Кашубії як перемога, нині все більше піддається критиці членами етнічної групи. Процеси стрімкої мовної асиміляції серед кашубів провокують етнічних активістів до переосмислення теперішнього правового статусу та прагнення його підвищення у вигляді визнання кашубів окремим народом або етнічною меншиною у Польщі. Викладені у статті матеріали доводять, що нині можливість такого визнання жваво обговорюється кашубами та викликає суперечливі оцінки як усередині спільноти, так і за її межами.

Разом з тим, аналіз соціолінгвістичного статусу кашубської мови, представлений у статті, показує, що мова і надалі залишається ключовим маркером етнічного самовизначення кашубів, хоча в активістському середовищі поступово зароджується дискусія щодо можливої зміни у концептуалізації кашубського суспільства, його трансформації від мовної спільноти до культурної. Наразі ж ідеологія кашубського мовного відродження співіснує з двомовними або переважно польськомовними практиками етнічного активізму.

Посилання

Барт Ф. Этнические группы и социальные границы: Социальная организация культурных различий. Москва : Новое издательство, 2006. 198 с.

Szultka Z. Studia nad jçzykiem i rodowodem Kaszubow. Gdansk : Muzeum Pismiennictwa, 1992. 187 s.

Obracht-Prondzynski C. Kaszubi dzisiaj. Kultura i jçzyk i tozsamosc. Gdansk : Instytut Kaszubski, 2007. 56 s.

Гильфердинг А. Остатки славян на Южном берегу Балтийского моря.

Этнографический сборникъ. Выпускъ V. Санкт-Петербург : Типографія

В. Безобразова, 1862. 194 с.

Бодуэн-де-Куртенэ И. А. Кашубский „язык”, кашубский народ и кашубский вопрос. Ст. 1. Санкт-Петербург : Тип. В. С. Балашева, 1897. 100 с.

Fischer A. Zarys etnograficzny wojewodztwa pomorskiego. Torun : Instytut Baltycki, 1929. 70 s.

Sychta. Slownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Volume 1-7. Wroclaw : Zaklad Narodowy Imienia Ossolinskich. 1967-1976.

Popowska-Taborska H. Kaszubszczyzna. Zarys dziejow. Warszawa : PWN, 1980. 111 с.

Treder J. Gramatyka kaszubska: zaryz popularny. Gdansk : ZKP, 1981. 185 s.

Synak B. Kaszubska tozsamosc, ci^glosc i zmiana: Studium socjologiczne. Gdansk : WUG, 1998. 262 s.

Latoszek M. Pomorze: zagadnienia etniczno-regionalne. Gdansk : Gdanskie Tow. Nauk, 1996. 219 s.

Mordawski J. Statystyka ludnosci kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku. Gdansk : ZKP, 2005. 94 s.

Dolowy-Rybinska N. Odwracanie Zmiany Jçzykowej na Kaszubach. Studia Socjologiczne. 2010. № 3 (198). S. 47-76.

Dolowy N. Kaszubi - narod, mniejszosc, grupa posluguj^ca jçzykiem regionalnym. Przeglqd humanistyczny. 2008. № 6. S. 73-94.

Mazurek M. Jçzyk. Przestrzen. Pochodzenie. Analiza tozsamosci kaszubskiej. Gdansk : Instytut Kaszubski, 2010. 405 s.

Bukowski Z. Prawny status jçzyka regionalnego w Polsce na przykladzie jçzyka kaszubskiego. Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarzqdzania. 2016. № 9.

S. 89-108.

Брубейкер Р. Этничность без групп. Москва : ВШЭ, 2012. 408 с.

Yi'En Cheng Telling Stories of the City: Walking Ethnography, Affective Materialities, and Mobile Encounters. Space and Culture. 2014. № 17 (3). P. 211-223.

Филлипс Л., Йоргенсен М. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков : Гуманитарный центр, 2008. 354 c.

Ван Дейк. Т. Принципы критического анализа дискурса. Социолингвистика и социология языка. Том 2. / под ред. Н. Б. Вахтина. Санкт-Петербург : Изд-во Европейского ун-та, 2015. C. 439-483.

Raport z wynikow Narodowego Spisu Powszechnego Ludnosci i Mieszkan 2002. Warszawa : Gtowny urz^d statystyczny, 2003. 147 s.

Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mnieszkan 2011. Struktura narodowo- etniczna, j^zykowa i wyznaniowa ludnosci Polski. Warszawa : Gtowny urz^d statystyczny, 2015. 256 s.

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. Москва : Кучково поле, 2001. 288 с.

Тишков В. А., Кисриев Э. Ф. Множественные идентичности между теорией и политикой (пример Дагестана). Этнографическое обозрение. 2007. № 5. С. 93-123.

Чемчиева А. Алтайские субэтносы в поисках идентичности. Новосибирск : Из-во СО РАН, 2012. 255 с.

Дорошенко Д. Слов’янський світ в його минулому і сучасному. Т. 1. Берлін : Українське слово, 1922. 244 с.

Ramutt S. Statystyka ludnosci kaszubskiej. Krakow : AU, 1899. 312 s.

Mordawski J. Geografia Kaszub. Gdansk : ZKP, 2018. 108 s.

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. „0 mniejszosciach narodowych i etnicznych oraz o j^zyku regionalnym” URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/ WDU20050170141/U/D20050141Lj.pdf (дата звернення: 14.03.2022)

Kim тё jesm§ ё jacze s^ naje cele? Dejowo deklaracjo stowore Kaszëbskб

Jednota URL: http://kaszebsko.com/kim-jesme-e-jacze-sa-naje-cele.html (дата

звернення: 14.03.2022)

Ґаятрі Ч. С. Чи може підпорядковане промовляти? Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. Львів : Літопис, 1996. С. 540-564.

Dorian N. Language Loss and Maintenance in Language Contact Situation. The Loss of Language Skills / Ed. by R. D. Lambert, B. F. Freed. London-Tokio : Newbury House, 1982. P. 44-59.

Баранова В. Язык и этническая идентичность. Урумы и румеи Приазовья. Москва : ВШЭ, 2010. 242 с.

Tambor J. Etnolekt sl^ski jako j^zyk regionalny. Slqsko godka: materialy z konferencji. Katowice : Gnome, 2008. S. 116-119.

Mysliwiec M. Slonsko godka - przasny folklor czy j^zyk regionalny? Przeglqd Prawa Konstytucyjnego. 2013. №3 (15). S. 99-120.

Кимлика У. Федерализм и сецессия: Восток и Запад. Ab imperio. 2003. № 3-4. C. 245-317.

Szymikowski D. Kwestia kaszubska w pracach sejmowej Komisji Mniejszosci Narodowych i Etnicznych (1989-2005). Mniejszosci narodowe i etniczne w Europie Srodkowej. Opole : Pro Lusatia, 2009. S. 60-73.

Tajfel H. Differentiation between social groups: studies in the social psychology of intergroup relations. New York : Academic Press, 1978. 474 p.

Гэл С. Лексические инновации и утраты: использование и роль ограниченного венгерского. Социолингвистика и социология языка. Т. 1. / под ред. Н. Б. Вахтина. Санкт-Петербург : Изд-во Европейского ун-та, 2012. C. 357-381.

Duboi S., Malancon M. Cajun Is Dead - Long Live Cajun: Shifting from a Linguistic to a Cultural Community. Journal of Sociolinguistics. 1997. Vol. 1. № 1. P. 63-93.

Sakson A. Mazurzy, spotecznosc pogranicza. Poznan : Instytut Zachodni, 1990.

s

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-07-27

Як цитувати

Васюков, О. (2022). Дискутована етнічність: законодавчий статус і реалізація мовних прав кашубів у Польщі. Політичні дослідження / Political Studies, (1 (3).), 164–186. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/262039

Номер

Розділ

Етнополітологія та етнодержавознавство