Феномен соборності у науковому та політичному дискурсах

Автор(и)

  • Тетяна Бевз Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0129-1925

Ключові слова:

соборність, Україна, День Соборності, еволюція ідеї соборності, єдність, Президенти України, повномасштабна війна

Анотація

У статті розглянуто етимологію слова „соборність”, ґенезу ідеї соборності в українській політичній думці та науковому дискурсі, запропоновані теоретико-методологічні засади дослідження та проаналізовано еволюцію ідеї соборності у дискурсах політичних партій та президентів України.

Ідеться про еволюцію ідеї соборності упродовж усього процесу українського державотворення. Для становлення та утвердження  ідеї соборності вагоме значення мали історичні реалії, а саме – розірваність земель, чужоземне панування, втрата релігійної єдності народу, національні утиски. Простежено еволюцію ідеї соборності від княжої доби до сьогодення, від ідеї єдиної Русі до ідеї вільної Самостійної Соборної України, спираючись на дослідження вітчизняних та зарубіжних авторів.

Акцентується увага на символізмі соборності, маркерах соборності, традиціях проведення „живих ланцюгів” єдності як головного символу Дня Соборності, які українці вибудовують, символізуючи об’єднання українських земель і державну єдність, та загальнодержавному святкуванні Дня Соборності. День Соборності України характеризується актуалізацією трьох вимірів політичного сенсу – минулого, сьогодення і майбутнього. Ідея соборності визначалася, передусім, єдністю цінностей, ідеалів та інтересів громадян України.

У політичному дискурсі акцент робився на тому, що соборність – це символ об’єднання країни, а також орієнтир майбутнього як територіальна і духовна єдність народу. У зверненнях та виступах Президентів України простежувалася еволюція від ідеї соборності до ідеї єдності. Президенти України зверталися до уроків минулого й історичних постатей України; наголошували, що соборність – це неподільне ціле з усіх українських земель; зазначали, що соборність – це не тільки про територію, а й про єдність, згуртованість, спільність. Збереження територіальної цілісності України, зміцнення єдності її регіонів, розмаїтість і відмінність яких склалися внаслідок об’єктивних історичних обставин, і надалі залишається не лише актуальним, але й невідкладним завданням сьогодення.

Посилання

Catholicity. URL: https://www.dictionary.com/browse/catholicity (дата звернення: 10.11.2022).

Delio Ilia. Special Issue Information. URL: https://www.mdpi.com/journal/religions/special_issues/CIT21C (дата звернення: 10.11.2022).

Єдність і соборність Українських земель. URL: http://www.lubotin.kharkov.ua/ogorode/istorya/19-yednist-i-sobornist-ukrayinskikh-zemel.html (дата звернення: 12.11.2022).

Новая философская энциклопедия : в 4 т. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Мысль, 2010. Т. 3. С. 580–581.

Політологічний енциклопедичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна. Упорядники В. П. Горбатенко, А. Г. Саприкін. Київ, 1997. С. 325–326.

В єдності сила. Інформаційна кампанія до Дня Соборності України. URL: https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/v-yednosti-syla-informaciyna-kampaniya-do-dnya-sobornosti-ukrayiny (дата звернення: 14.11.2022).

Соборницький рух як чинник цивілізаційної ідентифікації українців в умовах Першої світової війни і Революції 1917–1921 рр. Цивілізаційна ідентичність українства: історія і сучасність / авт. кол. : О. Рафальський (керівник), Я. Калакура (науковий редактор), О. Калакура, М. Юрій. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2022. 512 с.

Солонина Є. Соборність – нагода осмислити те, що цементує українську державність. 22.06.2022. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/27505621.html

Грушевський М. Галичина і Україна. Грушевський М. Твори у 50-ти т. / редкол. : П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. Львів : Видавництво „Світ”. 2002. Т. 1. [Зі збірника статей „З біжучої хвилі. Статті й замітки на теми дня 1905–1906 років”]. С. 376–382.

Грушевський М. З новорічних думок. Грушевський М. Твори у 50-ти т. Т. 1. С. 115–126.

Грушевський М. До наших читачів в Росії. Грушевський М. Твори у 50-ти т. Т. 1. С. 115–126.

Грушевський М. Наші вимоги. Грушевський М. Твори у 50-ти т. Т. 1. С. 425–428.

День соборності. Сила нації – в її єдності. URL: https://www.artemrada.gov.ua/articles/686 (дата звернення: 23.12.2022).

Вячеслав Липинський. Листування. Т. 1. Київ : Смолоскип, 2003. 959 с.

Калакура Я. Людинознавче осмислення соборності України. Науковий і культурно-просвітній часопис „Галичина”. 2019. № 32. С. 198–204.

„Підтримка нашого різноманіття – це європейське майбутнє України”: Діалог з Ігорем Козловським. URL: https://uacrisis.org/uk/pidtrymka-nashogo-riznomanittya-tse-yevropejske-majbutnye-ukrayiny-dialog-z-igorem-kozlovskym (дата звернення: 17.12.2022).

Дуглас Сесил Норт. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. URL: https://gtmarket.ru/library/basis/6310 (дата звернення: 12.12.2022).

Борщак І. Ідея соборної України в Європі в минулому. По невиданих документах і стародавніх працях. Париж : Вид-во „Український друкар”, 1923. URL: http://www.library.lviv.ua/fondy/Ukrainika/%D0%A0%D0%9B-403.pdf. (дата звернення: 10.10.2022).

Січинський В. Чужинці про Україну. Львів : Видавництво „Світ”, 1991. 96 с.

Холмський І. Історія України. Нью-Йорк; Мюнхен, 1949. 370 с.

Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький. Хроніка життя і діяльності. Київ, 1994. 262 с.

Літопис Самовидця. URL: http://litopys.org.ua/samovyd/sam.htm (дата звернення: 17.11.2022).

Смолій В. Видатна віха української історії. Українська соборність: ідея, досвід, проблеми (До 80 річчя Акту Злуки 22 січня 1919 р.). Київ, 1999. 406 с.

Самійло Величко. Літопис. URL: http://litopys.org.ua/velichko/vel.htm (дата звернення: 17.11.2022).

Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Ф. 663. Оп. 1. Спр. 232. Арк. 52.

Семергей Н. Соборність як складник розвитку національної ідентичності українців у другій половині ХІХ – першій третині ХХ століття: новітня історіографія. URL: https://www.eminak.net.ua/index.php/eminak/article/download/358/198 (дата звернення: 12.12.2022).

Цегельський Л. Звідки взялися і що значать назви „Русь” і „Україна”? Вінніпег, 1917. 92 с.

Кедрин І. Життя – події – люди. Спомини і коментарі. Нью-Йорк, 1976. 724 с.

Лисяк-Рудницький І. Українська Національна Рада й ідея соборности. Історичні есе. Том 2. Київ : Основи, 1994. С. 271–283.

Липинський В. Хам і Яфет. З приводу десятих роковин 16/29 квітня 1918 р. В. Липинський та його доба : наук. зб. / відп. ред. Ю. Терещенко. Київ–Житомир : Видавничий центр КНЛУ, 2008. 398 с.

Сціборський М. Націократія. Вінниця, 2007. 112 с.

Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. Прага : Накладом видавництва „Вільна Спілка” і Українського Робітничого Університету, 1927. 334 с.

Тысячелетняя память Соборности. URL: https://zakarpattya.net.ua/News/54709-T%D1%8Bsiacheletniaia-pamiat-Sobornosty (дата звернення: 13.12.2022).

22 січня – День Соборності України. URL: https://rivne1.tv/news/77297 (дата звернення: 19.11.2022).

Соборність України: 1919–2012 рр. Чого чекати? Репортаж з круглого столу. URL: http://ukrpohliad.org/news/sobornist-ukrayiny-1919-2012rr-chogo-chekaty-reportazh-z-kruglogo-stolu.html (дата звернення: 17.11.2022).

Як Україна відзначила День Соборності. 22.01.2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/3389929-ak-ukraina-vidznacae-den-sobornosti.html (дата звернення: 12.12.2022).

The Free World Gathering: ланцюг єдності людей Вільного світу до Дня Незалежності України. URL: https://mkip.gov.ua/news/7524.html (дата звернення: 07.01.2023).

Про День соборності України. Указ Президента України від 21 січня 1999 року. № 42/99. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/42/99#Text (дата звернення: 03.01.2023).

Про відзначення у 2002 році Дня Соборності України. Розпорядження Президента України №11/2002-рп. URL: https://www.president.gov.ua/documents/112002-rp-187 (дата звернення: 03.01.2023).

Про День Соборності України. Указ Президента України від 13.11.2014. № 871/2014. URL: https://www.president.gov.ua/documents/8712014-18000 (дата звернення: 03.01.2023).

Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства. Указ Президента України від 14.02.2022. № 53/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/532022-41357 (дата звернення: 03.01.2023).

В Україні сьогодні відзначають День єднання. 16.02.2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3404604-v-ukraini-sogodni-vidznacaut-den-ednanna.html (дата звернення: 03.01.2023).

Політичні партії України. В 3 т. Уклад. : Ю. Шайгородський. Київ : Укр. центр політ. менедж., 2005. Т. 3. 872 с.

Бевз Т. Українська республіканська партія „Собор”. Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник / за ред. М. Кармазіної. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. 588 с.

Україна відзначає День Соборності. 22.01.2007. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/957998.html (дата звернення: 03.01.2023).

Тимошенко радить усім робити висновки з історії. Янукович каже „неможливо”. URL: https://www.pravda.com.ua/archives/date_22012008/ (дата звернення: 03.01.2023).

Галух А. Вчера Украина праздновала свою соборность. 23.01.2003. URL: https://fakty.ua/ru/78844-vchera-ukraina-prazdnovala-svoyu-sobornost (дата звернення: 03.01.2023).

Гальчинський А. Доробок Президента (до 30-річчя нашої Незалежності). 19.10.2021. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/blog/774281.html (дата звернення: 03.01.2023).

Україна відзначає День Соборності. 22.01.2007. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/957998.html (дата звернення: 05.01.2023).

Вітання Президента України Віктора Ющенка з Днем Соборності України. 22.01.2008. URL: https://www.zoda.gov.ua/news/3771/vitannya-prezidenta-ukrajini-viktora-jushenka-z-dnem-sobornosti-ukrajini.html (дата звернення: 05.01.2023).

Вітання Віктора Ющенка з нагоди Дня Соборності. 22.01.2010. URL: https://bukinfo.com.ua/show/news?lid=5272 (дата звернення: 05.01.2023).

Вітання Петра Порошенка з Днем Соборності України. 22.01.2015. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/news/vitannya-petra-poroshenka-z-dnem-sobornosti-ukrayi/ (дата звернення: 05.01.2023).

Виступ Порошенка у Верховній Раді : повний текст. 06.09.2016. URL: https://zn.ua/ukr/POLITICS/vistup-poroshenka-u-verhovniy-radi-povniy-tekst-218082_html (дата звернення: 05.01.2023).

Виступ Президента Петра Порошенка з нагоди Дня Соборності України. 22.01.2017. URL: https://eukraina.com/news/vistup_prezidenta_petra_poroshenka_z_nagodi_dnja_sobornosti_ukrajini/2017-01-22-23607 (дата звернення: 05.01.2023).

Виступ Президента України з нагоди Дня соборності України. 22.01.2019. URL: http://mankrda.gov.ua/prescentr-prezidenta-ukraini/vistup-prezidenta-ukraini-z-nagodi-dnya-sobornosti-ukraini/ (дата звернення: 05.01.2023).

Зеленський у День соборності згадав новорічне привітання: Тема єдності болить кожному. 22.01.2020. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2020/01/22/7238047/ (дата звернення: 05.01.2023).

„Досить розділень”: Зеленський привітав українців з Днем Соборності. 22.01.2021. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3175809-dosit-rozdilen-zelenskij-privitav-ukrainciv-z-dnem-sobornosti.html (дата звернення: 05.01.2023).

Єдність робить Україну сильнішою перед викликами минулого і майбутнього – Представництво ЄС. 22.01.2021. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3175801-ednist-robit-ukrainu-silnisou-pered-viklikami-minulogo-i-majbutnogo-predstavnictvo-es.html (дата звернення: 05.01.2023).

Звернення Президента з нагоди Дня Соборності України. 22.01.2022. URL: https://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-z-nagodi-dnya-sobornosti-ukrayini-72489 (дата звернення: 05.01.2023).

Зеленський: На Сході України й у Криму обов’язково проголосимо новий Акт злуки. 22.01.2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3389864-zelenskij-na-shodi-ukraini-j-u-krimu-obovazkovo-progolosimo-novij-akt-zluki.html (дата звернення: 05.01.2023).

Закон України „Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2834-20#Text (дата звернення: 03.01.2023).

Соборність – це… URL: https://kultura-poltava.gov.ua/novyny/sobornist--tse/ (дата звернення: 05.01.2023).

Інформаційні матеріали до Дня Соборності України – 2021. 18.01.2021. URL: https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/zhurnalistam/informaciyni-materialy-do-dnya-sobornosti-ukrayiny-2021 (дата звернення: 05.01.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-27

Як цитувати

Бевз, Т. (2023). Феномен соборності у науковому та політичному дискурсах. Політичні дослідження / Political Studies, (1 (5).), 7–35. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/280380

Номер

Розділ

Теорія та історія політичної науки