Легітимність влади: чинники детермінації у повоєнній Україні

Автор(и)

  • Наталія Кононенко Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Україна https://orcid.org/0000-0001-8397-2830

Ключові слова:

криза легітимності влади, повоєнна Україна, демократичний транзит, цінності, консолідація, ідентичність, громадянське суспільство

Анотація

В центрі статті перебуває аналіз трансформації українців та громадянського суспільства під час першого року повномасштабної російсько-української війни, проведений авторкою з метою визначення можливих кордонів формату повоєнного унормування дефектів української демократії. Серед дефектів – функціонування влади, що набуває впливу через електоральні процедури виборчих демократій, але не отримує остаточної легітимація через брак чи навіть відсутність суспільної довіри. Політичним продуктом кризи легітимності влади в транзитній українській демократії є слабка держава із „подвійними” інститутами та астенічний стан українського суспільства із дуальною національною ідентичністю. Повномасштабна російсько-українська війна створила унікальні підстави (вперше за понад 30 років після поновлення Україною незалежності) для локалізації впливу на українську політичну систему кризи легітимності влади. Ціннісна еволюція українців, активне формування національної та громадянської ідентичностей, об’єднання суспільства, формування високої довіри українців до влади, набуття нового досвіду громадянським суспільством – усі ці чинники дозволяють сподіватися на формування та імплементацію конвенційних інструментів подолання криз і, відповідно, активного просування української демократії до консолідації. Авторка наголошує на тому, що якісне формування антикризових політик на найближче майбутнє потребує уникнення волюнтаризму під час оцінки модернізаційного потенціалу суспільства, яке детермінує реформаторський потенціал civil society. Об’єктивний погляд на сучасних українців змушує визнати той факт, що ми зберегли певну ціннісну дихотомію, звісно, у значно менших розмірах, ніж напередодні 24 лютого 2022 року. Аксіологічна специфіка сучасних українців визначатиме й повоєнні можливості громадянського суспільства. Тому громадянське суспільство буде активним у сферах підтримки реформ, відновлення всіх демократичних процедур і процесів після завершення бойових дій та активного формування нової культури дискурсу всередині країни. Якісна ж адвокація ліберальної демократії потребуватиме участі екзогенного актора.

Посилання

Кризи політичного розвитку в Україні: причини, зміст і способи нівелювання : монографія / авт. кол. : Г. І. Зеленько (керівник, наук. ред.), Р. В. Балабан, С. Г. Брехаря, Л. Л. Кияниця, О. Ю. Кондратенко, Н. В. Кононенко, Т. М. Ляшенко. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2022. 352 с.

Habermas J. Legitimation Crisis. London : Heinemann Educational Books Ltd, 1973. 164 p.

Рябов С. Г. Державна влада: проблеми авторитету й легітимності : монографія. Київ : Національний ін-т стратегічних досліджень, 1996. 117 с.

Бистрицький Є. Леґітимація як дієве філософське поняття. Філософська думка. 2009. № 5. С. 49–59. URL: http://bystrytsky.org/legitym.htm (дата звернення: 21.01.2023).

Макеев С., Оксамитная С., Швачко Е. Социальные идентификации и идентичности. Киев : Ин-т социологии НАН Украины, 1996. 185 с.

Общество без доверия / под ред. Е. Головахи, Н. Костенко, С. Макеева. Киев : Институт социологии НАН Украины, 2014. 338 с.

Левенець Ю. Еволюція політичної влади в Україні. Київ. 2008. № 11. С. 3–13. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/29110/01-Levenets.pdf (дата звернення: 20.01.2023).

Горбатенко В. П. Стратегія модернізації суспільства: Україна на зламі тисячоліть : монографія. Київ : Видавничий центр „Академія”, 1999. 240 с.

Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. Последовательность человеческого развития. Москва : Новое издательство, 2011. 464 с. (Библиотека Фонда „Либеральная миссия”).

Sheri Berman. Civil Society and Political Institutionalization. American Behavioral Scientist. Volume 40, Issue 5. March 1997. P. 562–574.

Democracy report 2023. Defiance in the face of autocratization. V-DEM Institution. Department of Political Science University of Gothenburg. 55 p. URL: https://www.v-dem.net/documents/29/V-dem_democracyreport2023_lowres.pdf (дата звернення: 14.03.2023).

Jason Brownlee, Kenny Miao. Why Democracies Survive. October 2022. № 33/4. P. 133–149.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні 2023. Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ (дата звернення: 13.02.2023).

On the cuspof a new era? McKinsey Global Institute. 20.10.2022. URL: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/risk/our%20insights/on%20the%20cusp%20of%20a%20new%20era/on-the-cusp-of-a-new-era.pdf (дата звернення: 15.12.2022).

Прес-реліз KSE Institute від 08.09.20222. URL: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-zbitkiv-zavdana-infrastrukturi-ukrayini-skladaye-ponad-127-mlrd-zvit-kse-institute-stanom-na-veresen-2022-roku/ (дата звернення: 20.10.2022).

Joint press release: Ukraine Recovery and Reconstruction Needs Estimated $ 349 Billion. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5428 (дата звернення: 12.12.2022).

Конференція з відновлення України у Берліні. 25–26 жовтня. You-tube канал „In time Ukraine”. URL: https://www.youtube.com/watch?v=XYUjj-M_B4g&ab_channel=intimeUkraine (дата звернення: 01.11.2022).

Opinion on the EU membership application by Ukraine. 17.06.2022. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_3802 (дата звернення: 21.02.2023).

Lugano Declaration. URL: https://www.urc2022.com/conference-materials (дата звернення: 15.07.2022).

Головаха Є. Українське суспільство періоду незалежності: прогрес та регрес (на ґрунті даних соціологічного моніторингу). ІV конгрес Асоціації соціологів. 2021. 1:27–2:14. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ie3NVtW0UYg&ab_channel=KarazinUniversity (дата звернення: 01.11.2022)

Головаха Е, Панина Н. Постсоветская деинституционализация и становление новых социальных институтов в украинском обществе. Социология: теория, методы, маркетинг. 2001. № 4. С. 5–22. URL: https://i-soc.com.ua/assets/files/book/golovaha/n4_2001r_1.pdf (дата звернення: 02.12.2022).

Дев’ятнадцяте загальнонаціональне опитування. Аномія в українському суспільстві (20–21 листопада). Рейтинг. URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/dev_yatnadcyate_zagalnonac_onalne_opituvannya_anom_ya_v_ukra_nskomu_susp_lstv_20-21_listopada_2022.html (дата звернення: 27.11.2022).

Дембіцький С. Установки щодо соцієтальних цінностей під час війни: ліберально-демократичний вектор розвитку України. Українське суспільство в умовах війни. 2022 : колективна монографія / С. Дембіцький, О. Злобіна, Н. Костенко та ін.; за ред. член.-кор. НАН України, д. філос. н. Є. Головахи, д. соц. н. С. Макеєва. Київ : Інститут соціології НАН України, 2022. С. 474–284. URL: https://i-soc.com.ua/assets/files/monitoring/maket-vijna...2022dlya-tipografiivse.pdf?fbclid=IwAR2Ma75TP57qztXUvMI8762KTOHcJMXcLxlMLWiqkuiuObUHo9QDI0udH4U (дата звернення: 26.12.2022).

Костенко Н. Всередині та поза межами ідентичності в культурному досвіді пандемії та війни. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2022. № 2. С. 5–21

Сімнадцяте загальнонаціональне опитування: Ідентичність. Патріотизм. Цінності. (17–18 серпня 2022). Рейтинг. URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/s_mnadcyate_zagalnonac_onalne_opituvannya_dentichn_st_patr_otizm_c_nnost_17-18_serpnya_2022.html (дата звернення: 31.08.2022).

Кулик В. Мова та ідентичність в Україні на кінець 2022-го. Збруч. 07.01.2023. URL: https://zbruc.eu/node/114247(дата звернення: 12.01.2023).

Відчуття особистої належності до національного опору ворогові : прес-реліз, підготовлений заступником директора КМІС Антоном Грушецьким. КМІС. Прес-релізи та звіти. URL: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1158&page=1 (дата звернення: 02.01.2023)

Ukraine Wartime National Surveys. Posted by MOBILISE PROJECT on JUNE 1, 2022. URL: https://mobiliseproject.com/2022/06/01/ukraine-wartime-national-surveys/ (дата звернення: 15.12.2022).

Onuch Olga. Why Ukrainians Are Rallying Around Democracy. Journal of Democracy. Johns Hopkins University Press Volume 33, Number 4, October 2022. P. 37–46. DOI: https://doi.org/10.1353/jod.2022.0045 (дата звернення: 24.12.2022).

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політико-ідеологічні орієнтації громадян України в умовах російської агресії (вересень–жовтень 2022 р.). Разумков Центр. 28 жовтня 2022. URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykoideologichni-oriientatsii-gromadian-ukrainy-v-umovakh-rosiiskoi-agresii-veresen-zhovten-2022r (дата звернення: 02.11.2022).

Політичні погляди громадянського суспільства: вільна економіка, обмежені свободи. VOX Ukraine. 6 Вересня 2021. URL: https://voxukraine.org/politychni-poglyady-gromadyanskogo-suspilstva-vilna-ekonomika-obmezheni-svobody (дата звернення: 15.09.2022).

Відновлення та реконструкція повоєнної економіки України : наукова доповідь / НАН України, ДУ „Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. Електрон. дані. Київ, 2022. 305 с. URL: http://ief.org.ua/wpcontent/uploads/2022/12/Vidnovlennja-ta-reconstrukcsjapovojennoji-economiky.pdf (дата звернення: 23.11.2022).

План відновлення України. 2022. URL: https://recovery.gov.ua (дата звернення: 22.12.2022.)

Відбудова України: принципи та політика / за ред. Юрія Городніченка, Ілони Сологуб, Беатріс Ведер ді Мауро. CERP Press, 2022. URL: https://cepr.org/system/files/2022-12/reconstruction%20book_Ukrainian_0.pdf?fbclid=IwAR29UeAArw5eR6O6IRSr-oUM-2q4zSxXrp3ZBCyLpKIF2P1lQcKsR32P7GA (дата звернення: 23.12.2022).

Опитування „Сприйняття реформ українцями у період повномасштабної війни”. VOX Ukraine. Жовтень 2022. URL: https://voxukraine.org/opytuvannya-spryjnyattya-reform-ukrayintsyamy-u-period-povnomasshtabnoyi-vijny/ (дата звернення: 04.12.2022).

Зі стійкості до відновлення: ключова роль громадянського суспільства. Конференція, 29–30 вересня 2022 р. URL: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1743078709390791 (дата звернення: 10.10.2022).

Тоні Джадт. Після війни. Історія Європи від 1945 року / пер. з англ. Катерини Зарембо. Київ : Наш формат, 2020. 928 с.

Jennifer McCoy, Murat Somer. Toward a Theory of Pernicious Polarization and How It Harms Democracies: Comparative Evidence and Possible Remedies. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. Volume 681. Issue 1. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0002716218818782#sec-1 (дата звернення: 29.11.2022).

Оцінка громадянами ситуації та процесів, що відбуваються в країні. Ставлення до вступу до Європейського Союзу та НАТО (листопад–грудень 2021 р.). Центр Разумкова. URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-ta-protsesiv-shcho-vidbuvaiutsia-v-kraini-stavlennia-do-vstupu-do-yevropeiskogo-soiuzu-ta-nato-lystopad-gruden-2021r (дата звернення: 03.01.2023).

Серед опозиціонерів найбільший рейтинг має ще не створена партія Притули – соціологія ОП. Українська правда. 27 грудня 2022. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2022/12/27/7382558/ (дата звернення: 03.01.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-27

Як цитувати

Кононенко, Н. (2023). Легітимність влади: чинники детермінації у повоєнній Україні. Політичні дослідження / Political Studies, (1 (5).), 68–86. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/280389

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси