Інститут Президента України: динаміка сфер компетенції

Автор(и)

  • Олег Кондратенко Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1905-934X

Ключові слова:

інститут президента, виконавча влада, конституційний процес, політична криза, президенталізм

Анотація

У статті проаналізовано процес становлення та роль інституту президента у структурі виконавчої влади України. Досліджено діяльність інституту Президента України, а також специфіку його функціонування в умовах гібридної та повномасштабної російсько-української війни. Доведено, що у ході становлення інституту президента постала ціла низка проблем щодо меж президентських повноважень, а також сфер відповідальності глави держави. Прийняття Конституції України у 1996 р. забезпечило встановлення в Україні президенталізму – персоніфікованої влади президента. Інститут сильного президента провокував перманентний конфлікт як у структурі виконавчої влади по лінії „президент – прем’єр-міністр”, так і між президентом та парламентом.

Після Помаранчевої революції 2004 р президентсько-парламентська республіка була трансформована у парламентсько-президентську. Натоміть посилення ролі прем’єр-міністра та парламенту не стало приводом до унеможливлення конфлікту між гілками української влади, що стало тригером реставрації авторитарних тенденцій з приходом до влади В. Януковича й повернення до так званої президенталістської моделі виконавчої влади. У підсумку, це зумовило неконтрольоване зростання впливу вузької групи представників пропрезидентських фінансово-промислових груп та стало причиною соціального вибуху у 2014 р. – відомого як Революція Гідності. Повернення парламентсько-президентської моделі Конституції оптимізувало повноваження президента, балансуючи його вплив посиленням ролі парламенту. Утім, забезпечення конституційної реформи щодо оптимізації й балансування президентських повноважень було унеможливлено як лобізмом персональних інтересів президента та його оточення, так і початком повномасштабної війни Росії проти України у лютому 2022 р.

Посилання

Чоудрі С., Седеліус Т., Кириченко Ю. Напівпрезиденціалізм та інклюзивне врядування в Україні: пропозиції для конституційної реформи. Київ : Міжнародний інститут демократії та сприяння виборам, 2018. 72 с.

Averchuk R. Political Explainer: Ukraine’s System of Government. URL: https://voxukraine.org/cards/pravlinnya/index-en.html (дата звернення: 27.10.2022).

Авер’янов В. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник у 2 т. Т. 1 : Загальна частина. Київ : Юридична думка, 2004. 584 с.

Галаган Л. Конституційне закріплення повноважень вищих органів державної влади. URL: http://nbuviap.gov.ua/asambleya/konst_zakrip_povnov_organiv_derg_vlad_galagan.php (дата звернення: 30.10.2022).

Зеленько Г. Траєкторія трансформації політичного режиму в Україні за роки незалежності: демократія vs олігархічна клановість. Політичний процес у незалежній Україні: підсумки і проблеми. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. С. 139–176.

Кармазіна М. Президентство: український варіант. Київ : ТОВ „Бланк-Прес”, 2007. 365 с.

Литвин В. Еволюція інституту президентства в політичній історії України: становлення, повноваження, роль і місце у системі правління. URL: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/ukr.presid_ua.pdf (дата звернення: 03.03.2023).

Назаренко С. Становлення і розвиток виконавчої влади в Україні. Університетські наукові записки. 2009. № 3. С. 34–37.

Ярема В. Президент України та Кабінет Міністрів України в системі політичних рішень. Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації : аналітична доповідь / за ред. Г. Зеленько. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса, 2014. С. 90–134.

Balmaceda M. Energy Dependency, Politics and Corruption in the Former Soviet Union: Russia’s power, Oligarchs’ Profits and Ukraine’s Missing Energy Policy, 1995–2006. London; New York : Routledge, 2008. 222 p.

Way L. Rapacious Individualism and Political Competition in Ukraine, 1992–2004. Communist and Post-Communist Studies. 2005. Vol. 38. Issue 2. P. 191–205.

Макгрегор Дж. Інститут президентства в Східній та Центральній Європі. Спостерігач. 1994. № 7. С. 46–50.

Конституційний Договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період прийняття нової Конституції України. Відомості Верхової Ради. 1995. № 8. С. 133.

Авер’янов В. „Центр” виконавчої влади в Україні: особливості конституційно-правового регулювання. Часопис Київського університету права. 2005. № 1. С. 3–8.

Конституція України із змінами, внесеними Законами України (від 8 грудня 2004 року № 2222-IV). URL: https://www.president.gov.ua/documents/constitution (дата звернення: 17.10.2022).

Конституція України : Закон України від 28.06.1996. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 31.10.2022).

Дахова І. Поняття виконавчої влади та її місце в державному механізмі України (конституційний аспект). Право України. 2002. № 12. С. 23–27.

Коліушко І. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні : монографія. Київ : Факт, 2002. 260 с.

Колпаков В., Кузьменко О. Адміністративне право України : підручник. Київ : Юрінком, 2003. 544 с.

Freedom House: Nations in Transit 2003 – Ukraine. URL: https://www.refworld.org/docid/473aff2d46.html (дата звернення: 03.03.2023).

Spirova M. Corruption and Democracy The „Color Revolutions” in Georgia and Ukraine. Taiwan Journal of Democracy. 2008. Vol. 4. No 2. P. 75–90.

Transparency International: Corruptions Perceptions Index 2020. URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/ukr (дата звернення: 01.11.2022).

Універсал національної єдності. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0010100-06 (дата звернення: 17.10.2022).

Про Кабінет Міністрів України : Закон України № 514-V від 21 грудня 2006 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-16#Text (дата звернення: 12.01.2023).

Freedom House: Nations in Transit 2009 – Ukraine. URL: https://www.refworld.org/docid/4a55bb4537.html (дата звернення: 01.11.2022).

Кондратенко О. Україна у світових рейтингах демократії. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2023. 176 с.

Freedom House: Nations in Transit 2005 – Ukraine. URL: https://www.refworld.org/docid/473aff1350.html (дата звернення: 14.11.2022).

Freedom House: Nations in Transit 2010 – Ukraine. URL: https://www.refworld.org/docid/4d53f02713.html (дата звернення: 14.11.2022).

Йосипович Д., Андрусишин Р. Проблеми реформування органів виконавчої влади в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2018. № 4. С. 143–152.

Freedom House: Nations in Transit 2014 – Ukraine. URL: https://www.refworld.org/docid/539ea59a3.html (дата звернення: 14.11.2022).

Freedom House: Nations in Transit 2015 – Ukraine. URL: https://www.refworld.org/docid/55929ef224.html (дата звернення: 14.11.2022).

Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17 березня 2011 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#Text (дата звернення: 14.11.2022).

Позачергові вибори народних депутатів України 2014 р. Офіційний сайт Центральної виборчої комісії. URL: https://web.archive.org/web/20141028181832/http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp001.html (дата звернення: 09.01.2023).

Набока М., Джулай Д. Що може зробити президент у перший день на посаді? URL: https://www.radiosvoboda.org/a/shcho-mozhe-presydent-m-plus/29886991.html (дата звернення: 01.10.2022).

Модель Порошенка. URL: https://project.liga.net/projects/poroshenko_2_goda/ (дата звернення: 12.01.2023).

Зеленько Г. Система державного управління в Україні: траєкторія змін 2014–2016 рр. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2016. Вип. 5–6. С. 4–34.

President of Ukraine Petro Poroshenko Offshore firm holds assets including a European candy manufacturer. International Consortium of Investigative Journalists. URL: https://offshoreleaks.icij.org/stories/petro-poroshenko (дата звернення: 11.02.2023).

Руденко С. Коррупционная бомба для Петра Порошенко. Deutsche Welle. 2019. 7 марта. URL: https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9 (дата звернення: 09.02.2023).

Freedom House: Nations in Transit 2016 – Ukraine. URL: https://www.ecoi.net/de/dokument/1011468.html (дата звернення: 14.03.2023).

Transparency International: Corruptions Perceptions Index 2020. URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/ukr (дата звернення: 14.03.2023).

Freedom in the World 2019. Ukraine. URL: https://freedomhouse.org/uk/country/ukraine/freedom-world/2019 (дата звернення: 28.02.2023).

Freedom House: Nations in Transit 2018 – Ukraine. URL: https://www.refworld.org/docid/5b3cc262a.html (дата звернення: 11.03.2023).

Transparency International: Corruption Perceptions Index 2009. URL: https://www.transparency.org/en/cpi/2009 (дата звернення: 25.02.2023).

Президентські вибори–2019. Другий тур. URL: https://texty.org.ua/d/2019/president_elections_v2/ (дата звернення: 02.03.2023).

Freedom House: Nations in Transit 2020. Dropping the Democratic Faсade. URL: https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-04/05062020_FH_NIT2020_vfinal.pdf (дата звернення: 11.03.2023).

Freedom House: Nations in Transit 2020 – Ukraine. URL: https://freedomhouse.org/uk/country/ukraine/nations-transit/2020 (дата звернення: 12.03.2023).

Офшори Зеленського працювали у 2020–2021 роках, – Андрій Богдан. Слідство Інфо. 2021. 14 грудня. URL: https://www.slidstvo.info/news/ofshory-zelenskogo-pratsyuvaly-u-2020-2021-rokah-andrij-bogdan/ (дата звернення: 14.03.2023).

Україна піднялася у рейтингу сприйняття корупції. Слово і діло. 2023. 31 січня. URL: https://www.slovoidilo.ua/2023/01/31/novyna/suspilstvo/ukrayina-pidnyalasya-rejtynhu-spryjnyattya-korupcziyi (дата звернення: 14.03.2023).

Freedom House: Nations in Transit 2021 – Ukraine. URL: https://freedomhouse.org/uk/country/ukraine/nations-transit/2021 (дата звернення: 14.03.2023).

Freedom House: Nations in Transit 2022 – Ukraine. URL: https://freedomhouse.org/country/ukraine/nations-transit/2022 (дата звернення: 14.03.2023).

Хоменко С. „Єдина мобілізована вертикаль”. Як виглядає українська політика за пів року від початку війни. ВВС NEWS Україна. 2022. 1 вересня. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-62755736 (дата звернення: 11.03.2023).

Доронцева Є. Державне регулювання під час війни: як Президент та народні депутати керували країною впродовж перших ста днів воєнного стану. Вокс Україна. 2022. 20 червня. URL: https://voxukraine.org/derzhavne-regulyuvannya-pid-chas-vijny-yak-prezydent-ta-narodni-deputaty-keruvaly-krayinoyu-vprodovzh-pershyh-sta-dniv-voyennogo-stanu/ (дата звернення: 13.03.2023).

Радчук О. Теорія „сильної руки”: як створити ефективну президентську республіку в Україні. Слово і діло. 2021. 30 жовтня. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/10/30/kolonka/aleksandr-radchuk/polityka/teoriya-sylnoyi-ruky-yak-stvoryty-efektyvnu-prezydentsku-respubliku-ukrayini (дата звернення: 06.03.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-27

Як цитувати

Кондратенко, О. (2023). Інститут Президента України: динаміка сфер компетенції. Політичні дослідження / Political Studies, (1 (5).), 87–107. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/280391

Номер

Розділ

Політичні інститути та процеси