Українські національні інтереси й цінності: суспільне усвідомлення та переоцінка

Автор(и)

Ключові слова:

національні інтереси, національні цінності, українське суспільство, аналіз, криза, консолідація

Анотація

Статтю присвячено аналізу проблем формування національних інтересів та цінностей та їхнього суспільного усвідомлення протягом років незалежності. Зазначається, що дослідження українських національних інтересів й цінностей та їхнього суспільного усвідомлення протягом років незалежності є досить доречним і актуальним у межах як теоретико-методологічних проблем, так і практичних завдань вітчизняної політології на сучасному етапі розвитку суспільства України.

Здійснюється теоретичний аналіз українських національних інтересів і цінностей, а також аналіз проблем їхнього формування і усвідомлення населенням України в умовах державної незалежності. Розглядається категоріально-термінологічний апарат щодо національних інтересів і цінностей. Пропонується класифікація основних українських національних інтересів в умовах війни. З українських національних інтересів пропонується вивід змісту українських національних цінностей.

За результатами соціологічних досліджень розглянута динаміка ставлення громадян України до моделі національних інтересів та цінностей. Вказується на те, що в країні були здеформовані, здевальвовані чи усунуті, як безперспективні, фундаментальні цінності та пріоритети, за якими живуть розвинені народи світу. Відзначено, що українці переживають глибоку духовну перебудову, духовне оновлення. Зазначено, що Україна знаходиться у ситуації відсутності завершеної системи національних цінностей та ідеалів, наявності антагоністичних цінностей у різноманітних соціальних системах українського суспільства.

Надано висновки та розглянуто перспективи щодо наукового вивчення усвідомлення українських національних інтересів на сучасному етапі суспільного розвитку.

Посилання

Арон Р. Мир і війна між націями. Київ : Юніверс, 2000. 688 с.

Кіссінджер Г. Світовий порядок. Роздуми про характери націй в історичному контексті / пер. з англ. Надія Коваль. Київ : Наш Формат, 2017. 320 с.

Lippman W. Public Opinion. New York, London : The Free Press. A Division of Macmillan Publishing Co., Inc. New York ; Colier Macmillan Publishers, London, 1949. 268 p.

Morgenthau H. Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. Fifth Edition. New York : Alfred A. Knopf, 1973. 597 p.

Rosenau J. The Study of World Politics.Volume 2 : globalization and governance. London-New York : Routledge, 2006. 260 p.

Waltz K. Emerging structure of the International Politics. International Security. 1993. Р. 44–89.

Алексеєнко І. В. Національні держави в умовах глобалізації світу (політичні і правові аспекти). Київ : Аспект-поліграф, 2006. 360 с.

Кресіна І. О. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: етнополітологічний аналіз : монографія. Київ : Вища школа, 1998. 392 с.

Дзьобань О. П., Настюк В. Я., Бєлєвцева В. В. Проблеми захисту національних інтересів України у сфері державної безпеки в умовах геополітичних трансформацій ХХІ століття. Xарків : Право, 2013. 296 с.

Курас І. Державотворчі інтереси в сучасній Україні. Загальнонаціональний та регіональний аспекти. Вісник Національної академії наук України. 1994. № 4. С. 26–31.

Майборода О., Кириченко В., Римаренко Ю. Національний інтерес. Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; редкол. : Ю. І. Римаренко (відп. ред.) та ін. Київ : Довіра, Генеза, 1996. С. 108–111.

Майборода О. Змістом національної психології має стати відданість плюралістичності як засадничому принципу соціальних зв’язків. Національна безпека і оборона. 2007. № 9 (93). С. 35–36.

Майборода О. Громадянська відповідальність і патріотизм: особливості формування національної психології в сучасній Україні. Актуальні питання вітчизняної етнополітики: шляхи модернізації, врахування міжнародного досвіду. Київ : Український незалежний центр політичних досліджень, 2004. С. 37–51.

Дашутін Г. П., Михальченко М. І. Український експеримент на терезах гуманізму. Київ : Парламентське видавництво, 2001. 336 с.

Михальченко М. І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. Дрогобич : ВФ „Відродження”, 2004. 488 с.

Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах / авт. кол. : М. І. Михальченко (керівник) та ін. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. 336 с.

Етнос. Нація. Держава: Україна в контексті світового етнодержавницького досвіду : монографія / Ю. І. Римаренко, М. М. Вівчарик, О. В. Картунов, І. О. Кресіна, С. Ю. Римаренко, С. О. Телешун, Л. Є. Шкляр; за заг. ред. Ю. І. Римаренка. Київ : Ін-т держави і права НАН України, 2000. 516 с.

Ієрархія цінностей населення Сходу та Півдня України: етнополітичний аспект в умовах російської агресії : монографія / авт. кол. : В. А. Войналович (кер., наук. ред.), В. Є. Єленський, О. Я. Калакура, В. О. Котигоренко та ін. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. 344 с.

Горбулін В. П., Качинський А. Б. Пріоритетність національних інтересів у світлі стратегії національної безпеки України. Стратегічна панорама. 2005. № 3. С. 11–18.

Савчук Б. Українська етнологія. Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2004. 559 с.

Результати національних щорічних моніторингових опитувань 1992–2006 років. Українське суспільство 1992–2006. Соціологічний моніторинг. Київ : Інститут соціології НАН України, 2006. С. 419–569.

Результати національних щорічних моніторингових опитувань 1992–2020 років. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 7 (21). Київ : Інститут соціології НАН України, 2020. С. 441–546.

Дембицький С. Соціологічний моніторинг „Українське суспільство”. Громадянська думка в Україні після 10 місяців війни. URL: https://www.kiis.com.ua/materials/pr/20230115_g/Презентація%20моніторингу%2C%202022%20—%20финал.pdf. (дата звернення: 14.03.2023).

Головаха Є., Паніна Н. Моніторинг соціальних змін в українському суспільстві. Структурні виміри сучасного суспільства : навчальний посібник. Київ, 2006. С. 162–185.

Головаха Є., Паніна Н. Основні етапи і тенденції трансформації українського суспільства: від перебудови до „помаранчевої революції”. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2006. № 3. С. 32–51.

Злобіна О. Про майбутнє України та українців. Українське суспільство 1992–2006. Соціологічний моніторинг. Київ : Інститут соціології НАН України, 2006. С. 210–221.

Резнік В. Тенденції леґітимації приватної власності в Україні у 2006–2020 рр. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 7 (21). Київ : Інститут соціології НАН України, 2020. С. 192–203.

Ручка А. Ціннісна ментальність вікових груп соціуму. Соціологічні дослідження культури: концепції та практики : колективна монографія. Київ : Інститут соціології, 2010. С. 117–127.

Шульга О. Зовнішньополітичні орієнтації населення України: критичне сприйняття безальтернативного вектора. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 7 (21). Київ : Інститут соціології НАН України, 2020. С. 42–49.

Зорій Н. І. Соціально-психологічні чинники соціальної напруги в Україні та проблема цінностей. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наукових праць. Київ : Міленіум, 2005. Вип. 4. С. 120–126.

Поснова Т. П. Система індивідуальних, соціальних та політичних цінностей у свідомості студентської молоді. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наукових праць. Київ : Міленіум, 2005. Вип. 4. С. 254–262.

Саєнко Ю. Україна: моделі виживання та проблеми вибору. Універсум. 1999. Ч. 3–4. URL: https://universum.lviv.ua/previous-site/archive/book/2001/sayen_2.html (дата звернення: 07.03.2023).

Павленко Р., Вітер О. Різниця ціннісних орієнтацій у регіонах України: як подолати проблему „розколу”. Регіональна політика України: формування соціогуманітарних пріоритетів розвитку. Київ, 2006. С. 99–119.

Можливості та перешкоди на шляху демократичного переходу України. Загальнонаціональне телефонне опитування 4–16 січня, 2023. Київський міжнародний інститут соціології, 2023. 38 с. URL: https://kiis.com.ua/materials/pr/20230223_6/January_2023_Ukraine_wartime_survey_UKR.pdf. (дата звернення: 14.03.2023).

Редькіна Г. Вибори в України: традиції. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2010. Вип. 6 (50). С. 56–63.

Колодій А. Маємо постійно змінювану плинну багатопартійність, яка не набула ознак системності. Партійна система України після 2019 року: особливості та перспективи розвитку. Київ : Центр Разумкова, 2020. 104 с.

Політико-ідеологічні орієнтації громадян України в умовах російської агресії. Національна безпека і оборона. 2022. № 3–4 (189–190). С. 2–89.

Всеукраїнське опитування (лютий 2023). Центр аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Соціологічна група „Рейтинг”. 79 с. URL: https://iri.org.ua/sites/default/files/editor-files/IRI%20Ukraine%20Poll_March%202023_0.pdf. (дата звернення: 14.03.2023).

Побєда Н. Моделі української ідентичності. Україна – проблема ідентичності: людина, економіка, суспільство : конференція українських випускників програм наукового стажування у США, 18–21 вересня 2003 р., Львів : виступи учасників та дискусія. Київ : Стилос, 2003. С. 204–221.

Жулєньова О. Вплив війни на ціннісні пріоритети. Українське суспільство в умовах війни. 2022 : колективна монографія / С. Дембіцький, О. Злобіна, Н. Костенко та ін.; за ред. член.-кор. НАН України, д. філос. н. Є. Головахи, д. соц. н. С. Макеєва. Київ : Інститут соціології НАН України, 2022. С. 326–336.

Cімнадцяте загальнонаціональне опитування (17–18 серпня 2022). Ідентичність. Патріотизм. Цінності. Соціологічна група „Рейтинг”. URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/s_mnadcyate_zagalnonac_onalne_opituvannya_dentichn_st_patr_otizm_c_nnost_17-18_serpnya_2022.html (дата звернення: 14.03.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-27

Як цитувати

Редькіна, А. (2023). Українські національні інтереси й цінності: суспільне усвідомлення та переоцінка. Політичні дослідження / Political Studies, (1 (5).), 144–162. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/280397

Номер

Розділ

Політична культура та ідеологія