Етнополітика та міграційна політика: до питання взаємозв’язку і взаємовпливу

Автор(и)

Ключові слова:

етнополітика, міграційна політика, національні меншини, міграційні меншини, різноманітність, міжкультурний діалог

Анотація

У статті розглянуто питання щодо доцільності розширення об’єкту етнополітики за рахунок етнічних груп, сформованих внаслідок міграції, а також необхідності врахування етнічних характеристик мігрантів під час здійснення регулювання міграційних процесів на тлі сучасної міграційної ситуації в Україні, перспектив її подальшого розвитку. На основі аналізу теоретичних напрацювань українських та зарубіжних авторів, політичних та міжнародно-правових документів, законодавства України зроблено висновок про те, що в інтересах суспільної єдності є визнання різноманітності як цінності і ресурсу розвитку, поширення заходів етнополітики на „нові” мігрантські меншини, надання їм гарантій проти порушення прав, маргіналізації, примусової асиміляції.

Несприятлива демографічна ситуація, масова вимушена міграція українців за кордон внаслідок війни, як і незворотні воєнні втрати населення можуть призвести до дефіциту робочої сили, необхідної для повоєнної відбудови країни. І якщо власного трудового та інтелектуального потенціалу виявиться недостатньо, для повоєнного відновлення Україні може знадобитися додаткова робоча сила з-за кордону. Хоча наразі Україна неприваблива для іммігрантів, їхня чисельність порівняно з іншими державами невелика, внаслідок війни зменшилася, потенційний економічний розвиток та потреба в додатковій робочій силі, тісніші зв’язки з ЄС можуть збільшити імміграцію, що призведе до зростання етнічного, мовного, культурного різноманіття.

Ускладнення етно-культурної структури суспільства може мати позитивний характер, сприяти взаємозбагаченню культур та загальному благу, проте здатне призвести і до негативних наслідків – конфлікту цінностей, культурних норм, порушенню суспільної єдності.  За таких умов вимоги до міграційної політики держави, як і до її етнополітики, закономірно зростатимуть. Це актуалізує активізацію діяльності держави з інтеграції прибулих в українське суспільство, формування толерантного ставлення корінного населення до мігрантів та міграції, унеможливлення всіх форм дискримінації, запобігання расизму та ксенофобії, поглиблення міжкультурного діалогу, усвідомлення того, що беззастережний у цивілізованому світі захист прав національних меншин неможливий без забезпечення загального клімату толерантності до „інших”, що стосується також і мігрантів.

Посилання

Про затвердження Положення про Державну службу України з етнополітики та свободи совісті та внесення змін до Положення про Міністерство культури України : Постанова Кабінету Мiністрів України від 21 серпня 2019 р. № 812. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/812-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 15.03.2023).

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Офіційний вебсайт. URL: https://dess.gov.ua/mission-and-values/ (дата звернення: 15.03.2023).

Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 482-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 15.03.2023).

Capotorti F. Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1. URL: https://digitallibrary.un.org/search?f1=author&as=1&sf=title&so=a&rm=&m1=p&p1=UN.+Subcommission+on+Prevention+of+Discrimination+and+Protection+of+Minorities.+Special+Rapporteur+to+carry+out+a+Study+on+the+Rights+of+Persons+belonging+to+Ethnic%2C+Religious+and+Linguistic+Minorities&ln=ru (дата звернення: 15.03.2023).

Соціальна і гуманітарна політика : підручник / В. П. Трощинський та ін.; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ : НАДУ, 2016. 790 с.

Концепція державної етнонаціональної політики України (Проєкт) / І. Кресіна, Л. Лойко, В. Явір. Політичний менеджмент. 2010. № 2. С. 65–72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2010_2_8 (дата звернення: 15.03.2023).

Medda-Windischer R. Old and New Minorities: Diversity Governance and Social Cohesion from the Perspective of Minority Rights. European and Regional Studies. Volume 11 (2017). Issue 1. P. 25–42. URL: https://www.sciendo.com/article/10.1515/auseur-2017-0002 (дата звернення: 15.03.2023).

Про національні меншини в Україні : Закон України 2494-XII від 25 червня 1992 р. в редакції від 12.12.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2494-12#Text (дата звернення: 15.03.2023).

Про національні меншини (спільноти) України : Закон України 2827-IX від 13.12.2022 (набирає чинності 01.07.2022). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2827-20#Text (дата звернення:???)

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата звернення: 15.03.2023).

UN Human Rights Committee, General Comment num. 23 : The rights of minorities (Art. 27). UN Doc CCPR/C/21/Rev.1/Add5/26 April 1994. URL: https://www.refworld.org/docid/453883fc0.html (дата звернення: 15.03.2023).

Рамкова конвенція про захист національних меншин. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_055#Text (дата звернення: 15.03.2023).

Advisory Committee to the Framework Convention for the Protection of National Minorities Fourth Thematic Commentary on the Scope of Application „The Framework Convention: a key tool to managing diversity through minority rights”, 27 May 2016, para. 55. URL: https://rm.coe.int/16806a8fe8 (дата звернення: 15.03.2023).

Anderson A. Ethnic Minorities and Minority Rights in Europe: Theoretical Typologies. ECMI Working paper. Nо. 99, 2017. URL: https://www.ecmi.de/publications/ecmi-research-papers/99-ethnic-minorities-and-minority-rights-in-europe-theoretical-typologies (дата звернення: 15.03.2023).

Kymlicka W. Multiculturalism and Minority Rights: West and East. URL: https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/6206/ssoar-jemie-2002-iss_4-kymlicka-multiculturalism_and_minority_rights.pdf;jsessionid=91CAE450185B769E3013ADE42369353A?sequence=1 (дата звернення: 15.03.2023).

Ровенчак О., Яворський М. Міжнародна міграція як виклик безпеці: особистісний, національний та глобальний виміри. Політичний менеджмент. 2013. № 1–2. С. 212–226. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/rovenchak_mizhnarondna.pdf (дата звернення: 15.03.2023).

Dragan A. „New Minorities” in the States Parties to the Framework Convention: The Importance of Self-Identification and Recognition. URL: https://ceere.eu/pjiel/wp-content/uploads/2018/08/103_pjielPJIEL1801.pdf (дата звернення: 15.03.2023).

Етносоціологія : довідник / В. Б. Євтух; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т етнічних, регіональних та діаспорознавчих студій, Центр етноглобалістики. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. 205 с.

Council of the European Union (2004). 2618th Council Meeting. 14615/04 (Presse 321). Immigrant Integration Policy in the European Union. Council Conclusions. URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/82745.pdf (дата звернення: 15.03.2023).

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, „Action Plan on the integration of third country nationals”. Brussels, 7 June 2016, COM (2016) 377 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0377 (дата звернення: 15.03.2023).

Engbersen G. Floating populations, civic stratification and solidarity: Comment on Will Kymlicka’s article: „Solidarity in Diverse Societies”. URL: https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-016-0029-8 (дата звернення: 15.03.2023).

Coucil of Europe. White Paper on Intercultural Dialogue „Living Together As Equals in Dignity”. URL: https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/-/white-paper-on-intercultural-dialogue-living-together-as-equals-in-dignity-2008 (дата звернення: 15.03.2023).

Berry S. Mainstreaming a minority rights-based approach to refugee and migrant communities in Europe. URL: https://minorityrights.org/wp-content/uploads/2017/12/MRG_Rep_MStream_CMC_FINAL.pdf (дата звернення: 15.03.2023).

United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division. International Migrant Stock. URL: https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock (дата звернення: 15.03.2023).

Національний склад населення України та його мовні ознаки за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року : зб. / ред. О. Г. Осауленко. Державний комітет статистики України. Київ : CD-Видавництво „ІНФОДИСК”, 2003.

Державна міграційна служба України. Офіційний вебсайт. URL: https://dmsu.gov.ua/assets/files/statistic/year/2021_12.pdf (дата звернення: 15.03.2023).

Чому іноземці залишаються в країні, де триває війна, та як долучаються до боротьби з Росією. Суспільні новини. URL: https://suspilne.media/264554-comu-inozemci-zalisautsa-v-kraini-de-trivae-vijna-ta-ak-dolucautsa-do-borotbi-z-rosieu-cotiri-istorii/ (дата звернення: 15.03.2023).

Уряд за минулий тиждень допоміг виїхати з України 130 тис. іноземців. Українське інформаційне агентство. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3421764-urad-za-minulij-tizden-dopomig-viihati-z-ukraini-ponad-130-tisacam-inozemciv.html (дата звернення: 15.03.2023).

Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи „Повернення громадян, які тимчасово переміщені, зокрема за кордон, та їх інтеграція в суспільно-економічне життя держави”. Національна рада з відновлення України від наслідків війни. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/return-of-temporarily-displaced-citizens.pdf (дата звернення: 15.03.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-27

Як цитувати

Малиновська, О. (2023). Етнополітика та міграційна політика: до питання взаємозв’язку і взаємовпливу. Політичні дослідження / Political Studies, (1 (5).), 178–198. вилучено із http://pd.ipiend.gov.ua/article/view/280401

Номер

Розділ

Етнополітологія та етнодержавознавство